Tema

Vilkår for å få arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Arbeidsavklaringspenger

For å få rett til arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen som hovedregel være redusert med minst halvparten. Sykdom skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til nedsatt arbeidsevne.

I tillegg må arbeidstaker ha behov for bistand til å beholde eller skaffe seg arbeid, enten

  • aktiv behandling
  • et arbeidsrettet tiltak
  • annen oppfølging fra NAV etter å ha prøvd tiltakene ovenfor, hvis arbeidstaker anses for å ha en viss mulighet for å komme i arbeid
Den som fyller vilkårene både for sykepenger og arbeidsavklaringspenger har rett til den høyeste av de to ytelsene.

Har ikke opparbeidet ny rett til sykepenger
Arbeidsavklaringspenger kan gis i inntil 6 måneder når arbeidstaker ikke har opparbeidet seg ny rett til sykepenger, selv om han eller hun ikke får oppfølging eller har behov for behandling eller tiltak, hvis vedkommende

  • blir arbeidsufør som følge av en annen sykdom innen 6 måneder etter at arbeidsavklaringspengene opphørte
  • blir arbeidsufør som følge av samme sykdom innen ett år etter at arbeidsavklaringspengene opphørte
  • fortsatt er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade etter å ha mottatt sykepenger i til sammen 248, 250 eller 260 sykepengedager i løpet av de tre siste årene
  • igjen blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade mens han eller hun er i arbeid, etter å ha mottatt sykepenger i til sammen 248, 250 eller 260 sykepengedager
  • blir arbeidsufør innen 6 måneder etter at foreldrepengene opphørte, etter å ha mottatt arbeidsavklaringspenger og deretter foreldrepenger
Det gis ikke arbeidsavklaringspenger i arbeidsgiverperioden for sykepenger.
 

Verdt å vite

Arbeidsavklaringspenger kan tidligst gis fra det tidspunktet NAV mottar søknaden.