Arbeidskraft fra utlandet

Trenger man tillatelse for å jobbe i Norge, og hva med lønns- og arbeidsvilkår? Vi ser nærmere på reglene for å ansette arbeidskraft fra utlandet.

Publisert i bladet Personal og Ledelse
 
Som arbeidsgiver har man ansvar for å sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse.
Hvem må ha tillatelse for å jobbe i Norge?
Nordiske borgere kan oppholde seg og arbeide i Norge på utbestemt tid uten noen tillatelser.
 
Arbeidstakere fra land utenfor Norden må som hovedregel ha oppholdstillatelse for å kunne jobbe i Norge.
 
Statsborger av et EU/EØS/EFTA-land trenger ikke lenger å søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg elektronisk på Utlendingsdirektoratets (UDIs) nettsider og deretter møte opp hos politiet. Det er gitt overgangsregler for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania.
 
Søkere fra øvrige land, det vil si fra land utenfor EU/EØS/EFTA, må som hovedregel ha oppholdstillatelse for å få lov til å arbeide i Norge, og tillatelsen må som hovedregel være gitt før søkeren kommer til Norge. Unntak gjelder for den som er spesialist/faglært.  
 
Arbeidstaker kan først søke om oppholdstillatelse når han har fått et konkret arbeidstilbud fra arbeidsgiver. Tilbudet skal inneholde konkrete opplysninger om hvilken stilling som tilbys, lønn per time, antall timer per uke, hvor lang tid arbeidstilbudet gjelder for, med mer. Har arbeidsgiver en skiftlig fullmakt fra arbeidstaker, kan arbeidsgiver også om oppholdstillatelse på vegne av vedkommende. På nærmere bestemte vilkår kan det søkes uten skriftlig fullmakt. 

 

Ufyllende informasjon om oppholdstillatelse, opplysninger og skjema for arbeidstilbud og fullmakt med mer, finnes på UDI sine nettsider (udi.no).
 
Lønns- og arbeidsvilkår
Alle utenlandske arbeidstakere skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. Lønns- og arbeidsvilkårene må være i henhold til norsk tariff eller regulativ. I mangel av tariffavtale eller regulativ skal lønns- og arbeidsvilkårene ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende fag eller bransje.  
 
Gjennom Lov om allmenngjøring av tariffavtaler skal utenlandske arbeidstakere sikres lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkårene norske arbeidstakere har, se § 1.  
 
En allmenngjort tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er medlem av de aktuelle organisasjonene som er parter i avtalen. Flere bransjer har allmenngjorte tariffavtaler, blant annet innen byggebransjen, skips- og verftsindustrien og enkelte petroleumsanlegg på land. Allmenngjorte tariffavtaler er regulert i egne forskrifter, og virksomheter som utfører denne type arbeidsoppdrag har ansvar for at bestemmelsene i forskriftene følges.
 
Regler om helse, miljø og sikkerhet gjelder for alle som jobber i Norge. Det omfatter blant annet nødvendig sikkerhetsopplæring og forebygging av belastningslidelser.
 
Både Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at HMS-kravene etterleves, og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter.