Beredskapsvakt kan være arbeidsfri

Den tiden arbeidstaker er på beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet og ikke blir tilkalt, kan regnes som arbeidsfri. Det vil si at denne tiden også vil kunne regnes som hviletid etter arbeidsmiljøloven. 


Mange ansatte har i tillegg til sin vanlige arbeidstid perioder hvor de også er på beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, for eksempel hjemmevakt. Dette er typisk om natten, og vil ut fra arbeidsmiljølovens regler om hviletid kunne påvirke når man kan arbeide neste dag.  

I noen tilfeller kan arbeidstaker likevel begynne på arbeid til vanlig tid, selv om vedkommende har vært på beredskapsvakt natten i forveien. Det er forståelsen av hva som skal regnes som «arbeidsfri» i arbeidsmiljøloven § 10-8 som er avgjørende for om han har hviletid eller ikke. Etter bestemmelsen skal arbeidstaker i utgangspunktet ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, og 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 7 dager. Arbeidstilsynets praksis tilsier at beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, såkalt «hjemmevakt», tilfredsstiller kravet til «arbeidsfri» hvileperiode hvis det ikke er noen utrykninger i løpet av vakten.

Det vil si at hvis arbeidstaker ikke blir kalt ut på jobb eller blir tilkalt på annen måte, har han fortsatt «arbeidsfri», og hviletiden hans er dermed uavbrutt. Det gjelder selv om minst 1/7 av beredskapsvakten skal regnes som «alminnelig arbeidstid» etter arbeidsmiljøloven § 10-4 3. ledd. Skulle arbeidstaker derimot bli tilkalt midt på natten, avbrytes hvileperioden. Siden den ifølge loven skal være sammenhengende, må man i mange tilfeller forskyve tidspunktet for når neste arbeidsøkt skal starte med opptil 11 eller 35 timer.