Må vi informere om stillingen internt?

Det er lovpålagt å informere om ledige stillinger internt. Selv om det skaper ekstraarbeid for dere, kan dere altså ikke velge det bort. Regelen står i arbeidsmiljøloven § 14-1. Ifølge bestemmelsen skal alle arbeidstakerne informeres om ledige stillinger i virksomheten. Det blir presisert at innleide arbeidstakere skal informeres på tilsvarende måte.

Viktig for å sikre ansattes rettigheter
Bakgrunnen for bestemmelsen var i sin tid EUs arbeid for å bedre midlertidig ansattes situasjon. De har gjerne behov for informasjonen for å komme i fast jobb eller få ny midlertidig ansettelse. Informasjonen er også viktig for deltidsansatte som ønsker å bruke fortrinnsretten sin, enten for å få full stilling eller bare øke stillingsprosenten noe.

Må informere alle
Det er ikke tilstrekkelig å opplyse om den ledige stillingen bare til vikarer eller andre som jobber deltid eller har midlertidige stillinger, eller å informere bare dem man regner som aktuelle til den konkrete stillingen. Da regelen ble norsk rett i 2002, valgte lovgiver bevisst å inkludere alle arbeidstakerne, det går fram av forarbeidene til bestemmelsen.
Arbeidsgiver kan velge om opplysningene skal gis til hver enkelt, for eksempel via e-post, eller formidles ved et generelt oppslag, for eksempel på intranett. Velger man å informere ved et generelt oppslag må arbeidstakerne vite hvor de finner informasjonen. Men man må kunne kreve en viss egeninnsats fra arbeidstakers side. Det gjelder også ansatte som er i foreldrepermisjon.