Hvem kan kreve allmenngjøring?

Det følger av allmenngjøringsloven § 4 at krav om allmenngjøring må fremsettes av en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon som er part i avtalen og har innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39, 1. lede.
 
Tariffnemnda kan også treffe vedtak på eget initiativ, hvis allmenne hensyn krever slik regulering.