Kan arbeidstaker som blir syk i utlandet kreve ferien utsatt?

En arbeidstaker som blir 100 % sykmeldt i ferien, kan du be om at samme antall feriedager utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Det er en forutsetning at sykdommen kan dokumenteres med legeerklæring. Det følger av ferieloven § 9.

Det er sykepenger som skal kompensere for det inntektsbortfallet sykdommen fører til. Det gjelder også i ferien, slik at ferien kan utsettes til senere. For å få rett til sykepenger må arbeidstaker som ellers melde fra til arbeidsgiver om arbeidsuførheten i løpet av første hele fraværsdag.

Blir man syk i et land innenfor EØS-området, vil legeerklæring fra det aktuelle landet være gyldig som dokumentasjon i Norge. Annerledes er det når den kommer fra et land utenfor EØS-området. Som hovedregel vil en legeerklæring derfra ikke godkjennes som gyldig dokumentasjon i Norge.

Det er NAV som vurderer om en legeerklæring er gyldig eller ikke. For legeerklæringer utstedt i land utenfor EØS-området vurderer NAV saken konkret. Mottar arbeidsgiver slike legeerklæringer med krav om å utsette ferien, bør arbeidsgiver kontakte NAV, slik at de kan avgjøre om den vil være gyldig som dokumentasjon i Norge.

Kommer NAV til at legeerklæringen ikke er gyldig, vil ikke arbeidstaker ha rett på sykepenger for den perioden han eller hun har vært syk i ferien.

Arbeidsgiver kan la arbeidstaker utsette ferien selv om legeerklæringen ikke gir rett til sykepenger. Men det kan altså føre til en reduksjon i refusjonen fra NAV, hvis arbeidstaker er syk ut over arbeidsgiverperioden.