Kan arbeidsgiver nekte meg å ta ut fedrekvoten på ønsket tidspunkt?

 
Utgangspunktet er at fars ønsker skal imøtekommes. Det betyr ikke at du selv har rett til å bestemme tidspunktet uten å konferere med arbeidsgiver. Du må varsle arbeidsgiver i god tid.
 
Det følger av arbeidsmiljøloven § 12-7 at den som benytter retten til foreldrepermisjon skal varsle arbeidsgiver snarest mulig, og senest 1 uke før ved fravær på mer enn 2 uker, senest 4 uker før ved fravær på mer enn 12 uker, og senest 12 uker før ved fravær ut over 1 år.
 
Når du varsler i god tid, skal det mye til for at arbeidsgiver kan si nei til valgt tidspunkt. Det er likevel naturlig at tidspunktet drøftes med arbeidsgiver, og at dere i fellesskap prøver å bli enige om en tid som passer.