Fast og planlagt overtid – er det lov?

Det ligger i arbeidsmiljølovens formål at loven er en vernelov. Den setter rammer for å sikre en fullt forsvarlig, helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og for å legge til rette for et inkluderende arbeidsmiljø. Det innebærer blant annet at det ikke jevnlig skal jobbes ut over de rammene loven har satt.


Arbeidsmiljøloven regulerer retten til overtid i § 10-6 (1): «Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.»
Når er overtid tillatt?
Lovens regel er med andre ord at overtid bare skal brukes i spesielle tilfeller, og når behovet gjelder en begrenset periode.
 
Et typisk eksempel er at noe uforutsett skjer, som fører til et arbeidspress som ikke var ventet. For eksempel kan noe gå galt i en produksjonsprosess, og en er nødt til å ordne opp før arbeidet avsluttes. Det kan videre være sykefravær blant arbeidstakerne som gjør at andre må trå til ekstra.
 
I visse næringer oppstår et ekstra stort arbeidspress på bestemte tider av året, for eksempel for varehandel og transport i forbindelse med julehøytid. Selv om det må sies å være et forventet arbeidspress, antas det å være en lovlig overtidssituasjon.
 
Behov for økt bemanning?
Er behovet for overtid og ekstra arbeidskraft i virksomheten mer eller mindre permanent, er lovens system at utfordringen ikke skal løses ved fast bruk av overtid, men ved å øke bemanningen. Virksomheten plikter med andre ord å planlegge og innrette driften slik at behovet for arbeidskraft dekkes på andre måter enn ved langvarig og fast bruk av overtid.