Ferieavvikling i oppsigelsestid

For mange er det naturlig å ønske at eventuell restferie tas ut i oppsigelsestiden. Det kan variere om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som ønsker slikt uttak, og det varierer også om partene er enige eller ei. I slike situasjoner kan det være greit å ha klart for seg hva som kan og hva som ikke kan kreves.


Publisert i bladet Personal og Ledelse
 
Først og fremst er det viktig å understreke at en oppsigelse ikke vil påvirke ferieavviklingen. Det betyr at hvis ferieavviklingen allerede er planlagt i det aktuelle tidsrommet før oppsigelsen skjedde, skal ferien avvikles som planlagt. Det tenkes her på situasjoner hvor ferieønsker tidligere er levert og godkjent i tråd med virksomhetens praksis, og oppsigelsen kommer i ettertid. Det er likevel ett unntak. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede planlagt ferie avvikles i oppsigelsestiden, ifølge ferieloven § 8.
 
Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke protestere hvis en tidligere planlagt ferie viser seg å falle sammen med oppsigelsestiden. Fører det til vesentlig ulempe for driften av virksomheten, kan arbeidsgiver benytte seg av adgangen til å endre allerede fastsatt ferie på nærmere vilkår i tråd med ferieloven § 6 (3).
 
Arbeidsgiver ønsker ferieavvikling
Etter de ordinære reglene om fastsetting av ferie vil arbeidsgiver ensidig kunne bestemme tidspunktet for ferien hvis partene ikke blir enige. Det stiller seg noe annerledes når det er arbeidsgiver som sier opp arbeidsavtalen og ønsker å legge arbeidstakerens ferie til oppsigelsestiden. Er ikke ferien planlagt allerede, kan arbeidstaker nekte arbeidsgiver å legge ferien til oppsigelsesperioden. Her er det imidlertid et unntak. Har arbeidstaker en oppsigelsesfrist på 3 måneder eller mer, kan arbeidsgiver likevel fritt plassere ferien i oppsigelsesperioden uten at arbeidstaker nødvendigvis er enig i det.
 
Er det arbeidstaker selv som sier opp, vil de «ordinære» reglene om fastsetting av ferie gjelde. Det vil si at arbeidsgiver som hovedregel har det siste ordet hvis de ikke blir enige. Da kan arbeidsgiver ensidig bestemme om ferien legges til oppsigelsesperioden eller ikke, uavhengig av lengden på oppsigelsestiden. Det forutsettes da at ferien ikke allerede er bestemt, og at arbeidstaker ikke har et lovfestet krav på en annen avvikling, se nedenfor.
 
Arbeidstaker ønsker ferieavvikling
Som et utgangspunkt vil arbeidstaker ikke kunne bestemme at ferien skal legges til oppsigelsesperioden. Enten arbeidstaker er blitt sagt opp eller har sagt opp selv, vil arbeidstakers ønske om å avvikle ferie i oppsigelsesperioden følge de «ordinære» reglene for fastsetting av ferie, det vil si at det er arbeidsgiver som har det siste ordet hvis de ikke blir enige. Også her er det unntak.
 
For det første kan arbeidstaker kreve å få legge ferien til oppsigelsesperioden når det ellers ikke er mulig å avvikle ferien i hovedferieperioden, (1. juni – 30. september). Det følger av arbeidstakers rett til å kreve minst 3 uker sammenhengende ferie i denne perioden, se ferieloven § 7. Arbeidstaker som selv sier opp stillingen etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september.
 
Arbeidstaker kan videre kreve å få avvikle ferien i oppsigelsesperioden hvis det ellers ikke vil være mulig å avvikle ferien i løpet av ferieåret. Det er typisk situasjonen når oppsigelsen blir gitt sent på året. Som eksempel kan vi nevne en arbeidstaker som har 3 måneders oppsigelsestid. Han sier opp i september, det vil si at oktober, november og desember vil være oppsigelsestid. Arbeidstakeren kan her kreve å få avvikle resterende ferie i løpet av disse månedene, da det ellers ikke vil være mulig å få avviklet ferien i løpet av året. Det er opp til arbeidsgiver å bestemme når ferien skal avvikles innenfor denne 3-månedersperioden.
 
Arbeidstakere over 60 år med rett på en ekstra ferieuke kan etter ferieloven § 6 selv bestemme når ferieuken skal tas ut, med mindre noe annet er avtalt på forhånd. Arbeidstakere i denne gruppen kan altså selv bestemme om denne ferieuken skal legges til oppsigelsesperioden eller ikke.
 
Avtalefrihet
Er arbeidsgiver og arbeidstaker enige, står partene fritt til å avtale hvilken ferieavvikling som helst. Det vil si at det ikke er noe i veien for å legge ferien til oppsigelsestiden uten at det er planlagt på forhånd, så lenge partene er enige om det.