Feriepenger av etterlønn?

Hva som danner grunnlaget for beregning av feriepenger er regulert i ferieloven § 10. Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er betalt i opptjeningsåret. Med andre ord skal grunnlaget for feriepenger være vederlag som arbeidstaker har mottatt for utført arbeid. Hva da med etterlønn?
 

Etterlønn, slik vi her snakker om det, er en avtalt ordning der det følger av avtalen mellom arbeidsgiver og en arbeidstaker som slutter at det skal utbetales en etterlønn for en periode etter at arbeidsforholdet er avsluttet, uten at arbeidstaker har arbeidsplikt for samme periode.

Det kan for eksempel være avtalt at en arbeidstaker ved avslutningen av arbeidsforholdet skal motta lønn i 9 måneder, men bare arbeide i 3 av dem. Lønnen som utbetales for de 3 månedene arbeidstaker jobber inngår i feriepengegrunnlaget. Men hva med lønnen for de øvrige 6 månedene?
Forplikter arbeidsgiver seg til å betale lønn uten at arbeidstakeren skal ha noen arbeidsplikt, opptjenes ikke rett til feriepenger for vederlaget.

Selvsagt kan selve etterlønnsavtalen regulere også hva som skal inngå i grunnlaget for feriepenger, men går det ikke fram av avtalen, er regelen at ytelse som ikke er vederlag for utført arbeid ikke inngår i feriepengegrunnlaget.