Husk å søke om utsatt ferie i rett tid

Blir arbeidstaker syk før ferien, kan hun kreve å utsette hele ferien. Er eller blir hun syk i løpet av ferien, kan hun kreve å utsette feriedagene hun var syk, helt ned til en dag. I begge tilfeller må kravet leveres til arbeidsgiver i rett tid.

Ferielovens regler om rett til utsatt ferie gjelder bare når arbeidstaker selv er syk. Barns sykdom gir ikke en slik rett. Arbeidstaker må dessuten ha vært helt arbeidsufør i perioden. Delvis sykmelding gir med andre ord ikke rett til å utsette ferien. Det er ferieloven § 9 (1) som gir arbeidsgiver slike rettigheter, og den skiller mellom to ulike situasjoner.

Kan utsette hele ferien
Arbeidstaker som ble syk og helt arbeidsufør før ferien kan kreve å utsette hele ferien til senere i ferieåret.  En arbeidstaker som er delvis sykmeldt kan ikke kreve å få ferien utsatt. Retten til å utsette hele ferien forutsetter at arbeidsuførheten inntrådte så tidlig at arbeidstaker rekker å få sykmelding og kreve ferien utsatt senest siste arbeidsdag hun skulle hatt før ferien.
Det er opp til arbeidstaker selv om hun vil kreve å få ferien utsatt på grunn av sykdommen. Setter ikke arbeidstaker frem noe slikt krav overfor arbeidsgiver, må ferien anses for avviklet til tross for sykdommen.

Kan utsette deler av ferien
Arbeidstaker som ble arbeidsufør på grunn av sykdom etter å ha begynt på ferien, kan kreve å få utsatt de feriedagene hun var syk. Retten gjelder helt ned til en virkedag ferie.
Kravet må dokumenteres med legeerklæring/sykmelding, og må leveres «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet er gjenopptatt. Det er ikke meningen at arbeidstaker allerede første dag etter ferien må legge frem kravet, men det må ikke gå for lang tid. Skjer det, må kravet anses tapt. Ifølge forarbeidene skal det svært gode grunner til for å vente med å sette fram kravet så lenge som 14 dager etter at arbeidstaker begynte på jobb igjen.

Hva skjer med ferien hun har krevd å utsette?
Lovens utgangspunkt er at ferie som er utsatt på grunn av sykdom skal avvikles senere samme ferieår. Er ikke det mulig, overføres ferien til neste ferieår. Arbeidstaker har ikke krav på å få ny ferie allerede i hovedferieperioden som er 1. juni – 30. september.