Kan arbeidstaker beordres på jobb i ferien?

Når tidspunktet for ferien er bestemt, skal arbeidsgiver og arbeidstaker i utgangspunktet forholde seg til det. Men ferieloven åpner for at arbeidsgiver kan flytte ferien, når visse vilkår er oppfylt.

Tidspunktet for arbeidstakers ferieuttak er som regel basert på avtale. Avtalen er bindende, og kan ikke endres med mindre partene er enige om det. Hovedregelen er derfor at arbeidsgiver ikke kan beordre medarbeideren til å jobbe når han skal ha ferie. Men det finnes altså unntak.

Driftsproblemer skapt av uforutsette hendelser
Utgangspunktet for å endre ferien er at det oppstår uforutsette hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer for virksomheten. Med uforutsette hendelser menes situasjoner av ekstraordinær karakter. Hendelser som kunne vært tatt i betraktning gir ikke arbeidsgiver rett til å fravike avtalen om ferietidspunkt. Driftsproblemene må også være av et visst omfang og varighet for at vilkåret skal være oppfylt. 
Hvorvidt situasjonen er prekær nok, må vurderes konkret og skjønnsmessig. De driftsmessige problemene må veies mot merutgiftene arbeidstaker får, som arbeidsgiver kan måtte erstatte.
Det er arbeidsgivers vurdering som blir lagt til grunn, men det er også hun som må kunne bevise at vilkårene er oppfylt.

Stedfortreder
Arbeidsgiver kan bare beordre arbeidstaker på jobb hvis hun ikke finner en stedfortreder. Kravet til vesentlige driftsproblemer vil med andre ord ikke være oppfylt når det er mulig å finne en stedfortreder, slik at arbeidstakeren kan ta ferie som avtalt.

Drøftelsesmøte
Mener arbeidsgiver at vilkårene for å kunne endre den fastsatte ferien er oppfylt, skal hun drøfte situasjonen med arbeidstakeren før hun tar den endelige avgjørelsen. Arbeidstaker kan ta med seg tillitsvalgt i møtet hvis han ønsker det.
I drøftingsmøtet skal partene sammen vurdere nødvendigheten og konsekvensen av å endre den planlagte ferien. Det er viktig at arbeidstaker gjør rede for hvilke merutgifter en omlegging av ferien påfører ham.

Erstatning for merutgifter
Selv om arbeidstaker for eksempel har planlagt å reise til utlandet, og turen er bestilt og betalt, hindrer ikke det arbeidsgiver i å beordre arbeidstakeren på jobb, så lenge vilkårene er oppfylt. Men arbeidstaker kan kreve dokumenterte merutgifter erstattet når ferien ikke kan avvikles som avtalt. Det tas utgangspunkt i de utgiftene arbeidstaker informerte om i drøftingsmøtet. Uttalelser fra lovgiver antyder at erstatningen også bør inkludere merutgiftene til arbeidstakers nærmeste familie. Oppreisning, erstatning for tort og svie eller annen ulempeerstatning som ikke er av økonomisk karakter, faller utenfor.

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.