Kan du miste ferie som ikke tas ut?

Det nærmer seg slutten av året. Hva skjer da med ferie som ikke er tatt ut? Faller den bort, eller kan den tas ut i lønn? Blir ferien overført automatisk eller må det avtales? Kan arbeidsgiver pålegge uttak av ferie på tampen av året? Slike spørsmål kan det være greit å få svar på før ferieåret er omme.

Ferieloven er endret flere ganger de siste årene, senest sommeren 2014. Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstakere hvile og restitusjon. De siste endringene er gjort for i større grad å sørge for at de får nettopp det. Blant annet er arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom og foreldrepermisjon utvidet. Ferie som ikke er tatt ut på grunn av arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon, vil etter regelendringen bli overført til neste ferieår.

Kan ikke veksles inn i penger
Ferien skal tas ut. I praksis betyr det at det ikke under noen omstendighet er anledning til å veksle lovbestemt ferie inn i penger. Ferie fastsatt i ferieloven skal tas ut som feriefritid.
Virksomheten bør ha oversikter som viser hvem som har restferie til gode etter at hovedferien er tatt ut. Har arbeidstakerne i virksomheten fortsatt feriedager til gode, vil det være fornuftig å planlegge uttaket nå mot slutten av året. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne i virksomheten får ta ut sin ferie i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har på sin side også et ansvar for at ferien faktisk tas ut.
Tidspunktet for uttak av restferien skal drøftes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Blir de ikke enige, er det arbeidsgiver som kan fastsette ferietidspunktet.
Ferie som i strid med ferieloven ikke er tatt ut, skal overføres til neste ferieår.

Overføring av ferie
Ferieloven åpner for at partene kan inngå skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år. Noen virksomheter tillater en slik overføringsadgang, mens andre har en policy på at ferie skal tas ut innen ferieåret er omme. En klar praksis for overføring av ferie er å anbefale, slik at begge parter vet hva de har å forholde seg til. Regler for ferieoverføring kan også følge av tariffavtale.

Avspasering eller ferie?
En vanlig situasjon på slutten av året er at arbeidstaker har mange plusstimer til avspasering i tillegg til feriedager. Så lenge all ferie som ikke er brukt opp vil bli overført til neste ferieår, bør ferien tas ut framfor at plusstimene avspaseres.
Setter for eksempel arbeidstaker opp et ønske om å avspasere samtidig som vedkommende har flere feriedager til gode enn det som lovlig kan overføres, bør arbeidsgiver i stedet pålegge arbeidstaker å ta ut feriedagene. Hva som skjer med plusstimene, vil være regulert av de avtalene og rutinene som ligger til grunn for virksomhetens fleksible arbeidstidsordning.

Planlegging og fastsetting av ferie
Noen arbeidstakere har gjerne spart opp ferie for å ta den ut i forbindelse med julen. Hva da om det kreves at noen er på jobb? Kan arbeidsgiver bruke styringsretten til å pålegge noen å jobbe? Ferieønsker fra arbeidstaker skal som utgangspunkt imøtekommes, men arbeidsgiver kan likevel fastsette ferietidspunkter hvis partene ikke blir enige. Er det tidspunkt på året hvor mange arbeidstakere ønsker å ta ut ferie samtidig som noen må være på jobb, kan det være hensiktsmessig å etablere en rulleringsordning, slik at alle medarbeiderne får ferieønskene innfridd hver sin gang. Ta gjerne arbeidstakerne med på råd når slike rutiner etableres. Det går an å komme fram til fornuftige løsninger som er forutsigbare både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Har det samlet seg opp ferie som ikke er planlagt tatt ut i inneværende ferieår, vil det fortsatt være anledning til å ta en ny runde på ferieplanleggingen.

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.