Krav til oppsigelsesbrevet

Arbeidsmiljøloven stiller spesifikke krav til hva et oppsigelsesbrev skal inneholde og hvordan det skal leveres til arbeidstaker. Vi ser nærmere på kravene arbeidsmiljøloven stiller når arbeidsgiver ønsker å si opp arbeidstakeren.

Publisert i bladet Personal og Ledelse
 
Grovt sett pleier vi å dele oppsigelsessaker inn i to grupper: Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold og oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold vil si at arbeidstaker selv er “skyld” i oppsigelsen, mens oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold ofte vil skje ved en nedbemanning – det vil være forhold som fører til oppsigelse uavhengig av arbeidstaker.
 
Uavhengig av hvilket grunnlag arbeidsgiver anfører for oppsigelsen, setter arbeidsmiljøloven visse krav til hva selve oppsigelsesbrevet skal inneholde.
 
Redd for å gjøre feil
Mange arbeidsgivere er redde for å trå feil i oppsigelsessaker. I saklighetsvurderingen vil det alltid være ulike vurderinger og hensyn som må veies mot hverandre. Når beslutningen først er tatt, har arbeidstaker krav på å få et oppsigelsesbrev. Arbeidsmiljøloven stiller krav til oppsigelsesbrevet – se arbeidsmiljøloven § 15-4.
 
Kravene er statiske og vil ikke være gjenstand for vurderinger. Dersom en følger lovens krav, vil oppsigelsesbrevet alltid være innenfor loven, og man kan være trygg på at brevet ikke vil lide av formfeil.
 
Formkrav
Oppsigelsen skal for det første skje skriftlig. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om
  • arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
  • retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
  • de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
  • hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.
Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold (for eksempel ved nedbemanning), skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett.
 
Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendighetene som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.
 
Krav til levering
Arbeidsmiljøloven setter også krav til hvordan oppsigelsesbrevet skal leveres når det er arbeidsgiver som sier opp arbeidstaker. Oppsigelsen skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker.
 
Normalt regnes oppsigelsen for å være kommet frem når meldeseddel er kommet i adressatens postkasse og arbeidstaker har hatt rimelig tid til å hente sendingen på postkontoret.
 
Arbeidstaker kan altså ikke forholde seg passiv ved ikke å åpne posten. Velger arbeidstakeren å ikke hente en rekommandert postforsendelse, begynner fristene likevel å løpe, forutsatt at vedkommende har hatt rimelig tid til å hente den rekommanderte postforsendelsen.