Misbruk av retten til å bruke egenmelding

Egenmelding fungerer oftest i tråd med intensjonen, men i enkelte tilfeller kan det oppstå mistanke om at arbeidstaker bruker egenmelding som dokumentasjon på fravær uten å være arbeidsufør.
 
På nærmere bestemte vilkår har arbeidstaker rett til å melde fra om arbeidsuførhet ved skriftlig eller muntlig egenmelding, det vil si uten å måtte legge fram dokumentasjon fra sykmelder. En egenmelding vil da være tilstrekkelig som grunnlag for at arbeidsgiver kan betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
Etter folketrygdloven kan egenmelding benyttes for opptil 3 dager om gangen. Mange virksomheter åpner for at egenmelding kan brukes opptil 8 dager, eller flere.

Kartlegg årsaken

Dialog med arbeidstaker vil i mange tilfeller avklare mistanken om misbruk av egenmelding. Så langt det lar seg gjøre bør derfor arbeidsgiver kartlegge årsaker til fraværet i dialog med arbeidstaker, før man eventuelt går videre med saken.
 
Bestride egenmelding
Ved muntlig egenmelding kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker bekrefter den skriftlig når arbeidet gjenopptas. Blir en slik egenerklæring ikke lagt fram etter en forespørsel fra arbeidsgiver, kan arbeidsgiver bestemme at retten til sykepenger skal falle bort. Det følger av folketrygdloven § 8-26.
 
Arbeidsuførhet er som nevnt et vilkår for å få rett til sykepenger. Er man ikke arbeidsufør, vil retten til sykepenger derfor falle bort. Arbeidsgiver som har grunnlag for å hevde at arbeidstaker ikke er arbeidsufør, kan bestride egenmeldingen og la være å betale sykepenger.
 
Arbeidsgiver må da gjøre NAV oppmerksom på at arbeidsgiver ikke kommer til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Årsaken må oppgis, og dokumentasjon som underbygger standpunktet må legges ved. Arbeidsgiver må be NAV om å ta stilling til saken og arbeidstaker informeres ved kopi.
 
Alternativt kan arbeidsgiver rette en henvendelse til arbeidstaker med kopi til NAV. Arbeidstaker gjøres oppmerksom på at sykepenger ikke vil bli utbetalt og hvorfor arbeidsgiver har besluttet dette. Arbeidstaker opplyses om at vedkommende selv må ta kontakt med NAV for å sette frem et krav på sykepenger.
 
Kommer NAV til at arbeidstaker likevel har krav på sykepenger fra arbeidsgiver, betaler NAV sykepengene og krever refusjon fra arbeidsgiver. 
 
Frata arbeidstaker retten til å bruke egenmelding
Retten til å bruke egenmelding som grunnlag for utbetaling av sykepenger kan unntaksvis fratas arbeidstaker, ifølge folketrygdloven § 8-27. Det gjelder der arbeidstaker har brukt opp kvoten for egenmelding, men også når arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Arbeidstaker skal få mulighet til å uttale seg før arbeidsgiver tar en endelig beslutning om å frata retten til egenmelding. Egenmeldingsretten kan fratas for en bestemt periode, men arbeidsgiver skal uansett ta en ny vurdering etter 6 måneder.

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse