Når arbeidstaker er mellom 15 og 18 år

Før du ansetter barn mellom 15 og 18 år, er det viktig å være kjent med de særreglene som gjelder yngre arbeidstakere. Går hun fortsatt på ungdomsskolen, er det ekstra mye å passe på.


Publisert i bladet Personal og Ledelse, nr. 8 – 2016

I mange bransjer er det aktuelt å benytte yngre arbeidstakere. De stiller velvillig opp for å tjene noen ekstra kroner, for eksempel fylle på varer, rydde, gjøre rent eller servere. Det er imidlertid ikke fritt fram å ansette ungdom og det er også begrensninger når det gjelder arbeidstid.

Aldersgrenser og skoleplikt
Aller først må du som arbeidsgiver overholde lovens aldersgrenser. Den nedre grensen for lovlig arbeid i Norge er 13 år. 13-åringer kan utføre lett arbeid.
Barn som har fylt 15 år, kan utføre arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Er ungdommen skolepliktig, det vi si går på grunnskolen til og med 10. trinn, vil det ha betydning i ulike sammenhenger. Arbeidsgiver må derfor spørre om ungdommen fortsatt går på grunnskolen.

Arbeidstid
Arbeidstiden er begrenset for barn over 15 år som fortsatt er skolepliktige. På dager med undervisning kan de bare jobbe 2 timer i døgnet. På undervisningsfrie dager er grensen 7 timer. I uker med undervisning kan de ikke jobbe mer enn til sammen 12 timer per uke. I skoleferier som varer i minst en uke, er grensen 35 arbeidstimer per uke.  

Ungdom over 15 år som ikke lenger er skolepliktige har derimot mulighet til å jobbe 8 timer i døgnet og 40 timer i uken, altså tilsvarende en vanlig arbeidstaker. Forskjellen er at denne arbeidstiden er absolutt, i den forstand at arbeidstakeren ikke kan jobbe overtid.

Har arbeidstaker flere arbeidsgivere, skal arbeidstiden ses samlet. Vær da oppmerksom på at du som arbeidsgiver har ansvar for å kjenne til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Pauser
Sørg også for at arbeidstaker som er under 18 år får minst en halv time pause, om mulig sammenhengende, når arbeidstiden er på mer enn fire og en halv time. Det er lovens minstekrav.
Både lengde på og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid, og lengden på pauser, skal fremgå av arbeidsavtalen.

Samtykke og arbeidsavtale
Femtenåringen som fortsatt er skolepliktig må ha skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før hun settes i arbeid. Det er arbeidsgivers ansvar å innhente et slikt samtykke.
I arbeidsforhold som skal vare i inntil 1 måned, skal arbeidsavtalen inngås umiddelbart. Fristen på 1 måned som gis der arbeidsforholdet skal vare lenger, gjelder altså ikke her.
Merk at i et midlertidig arbeidsforhold skal arbeidsavtalen opplyse om grunnlaget for midlertidigheten, for eksempel «sommervikar», i tillegg til informasjon om forventet varighet.

HMS-fokus
Arbeidsgiver har en generell plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet for alle arbeidstakere er fullt forsvarlig. Har man ungdom under 18 år i arbeid, skal arbeidsgiver, før tiltredelse, vurdere den risiko arbeidstaker utsettes for. Risikofaktorer er blant annet utstyr og innredning på arbeidsplassen, arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet og måten arbeidet organiseres på.  
Foreldre eller andre foresatte skal også informeres om eventuell risiko som er forbundet med arbeidet, og de tiltakene som iverksettes for at barnets helse og sikkerhet ivaretas.

Oversikt over de unge
I virksomheter med flere enn 20 arbeidstakere, skal arbeidsgiver føre liste over arbeidstakere under 18 år. Listen skal være tilgjengelig for verneombud og Arbeidstilsynet.

Er arbeidsgiver bevisst på de kravene som stilles og etterlever dem, vil det å ha ungdom i arbeid bli en «vinn-vinn-situasjon».