Opplysningsplikt og innsynsrett i innleieforhold

For å sikre at likebehandlingsregelen blir etterlevd, er det blant annet vedtatt bestemmelser om opplysningsplikt og innsynsrett mellom innleievirksomheten, bemanningsforetaket, tillitsvalgte i innleievirksomheten og arbeidstaker.


Publisert i bladet Personal og Ledelse  
 
Vikarbyrådirektivet er gjennomført i norsk rett, og en sentral del av direktivet er likebehandlingsprinsippet. Likebehandlingsprinsippet går i korte trekk ut på at en arbeidstaker som er leid inn fra et bemanningsforetak, typisk et vikarbyrå, skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene han eller hun ville hatt som fast ansatt i innleievirksomheten.
Regler om likebehandling følger av arbeidsmiljøloven § 14-12 a. Likebehandlingsreglene får i følge statsansatteloven § 11, 6. ledd også anvendelse for statlige virksomeheter. 
 
Nødvendige opplysninger
Likebehandling skal blant annet omfatte arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, ferie, feriepenger, lønn og utgiftsdekning, ifølge § 14-12 a, 1. ledd. Det vil altså være opplysninger om de forholdene som følger av likebehandlingsregelen det skal opplyses om eller som kan kreves dokumentert.  
Opplysningene om lønns- og arbeidsvilkår kan følge av lov eller forskrift, tariffavtaler, personalpolitiske retningslinjer eller av praksis for avlønning av sammenlignbart arbeid og eventuelle subjektive vilkår som ville blitt anvendt ved ansettelse hos innleier. 
 
Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket
Bemanningsforetaket er som arbeidsgiver ansvarlig for å oppfylle kravet om likebehandling overfor sine ansatte. For å ivareta dette ansvaret må bemanningsforetaket ha opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår i innleievirksomheten, slik at tilsvarende vilkår kan tilbys den ansatte. Innleier skal derfor gi bemanningsforetaket opplysninger om de vilkårene den innleide ville fått ved ansettelse i innleievirksomheten.
 
Bemanningsforetakets opplysningsplikt overfor innleier
Bemanningsforetaket skal på forespørsel fra innleier legge fram opplysninger om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom bemanningsforetaket og arbeidstaker. På den måten vil innleievirksomheten kunne oppfylle plikten til å legge frem dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår ved forespørsel om det fra egne tillitsvalgte. Se informasjon om tillitsvalgtes innsynsrett nedenfor. 
 
Opplysningsplikt for bemanningsforetaket overfor den ansatte
For å vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med likebehandlingsprinsippet, må arbeidstaker ha kunnskap om de tariffbestemmelser, personalpolitiske retningslinjer og lignende, som ligger til grunn for vilkårene som er fastsatt. Arbeidstaker kan derfor be arbeidsgiver (bemanningsforetaket) legge frem nødvendige opplysninger. Bemanningsforetaket kan, som nevnt ovenfor, innhente opplysningene fra innleievirksomheten.
 
Tillitsvalgtes innsynsrett hos innleievirksomheten
Innenfor allmenngjorte tariffområder har tillitsvalgte innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår. Enkelte tariffavtaler inneholder også bestemmelser om at tillitsvalgte i innleievirksomheten kan kreve dokumenterte lønns- og arbeidsvilkår hos bemanningsforetaket.
 
Innsynsretten er gjort generell ved at tillitsvalgte hos innleier kan kreve at innleievirksomheten legger fram dokumentasjon på at den innleide arbeidstakeren har vilkår som er i tråd med likebehandlingsregelen. I praksis vil innleievirksomheten først kunne legge frem disse opplysningene når virksomheten har fått dokumentasjon fra bemanningsforetaket på hvilke vilkår som er avtalt med arbeidstaker.
 
Tillitsvalgte vil på denne måten kunne sammenligne vilkår som gjelder i innleievirksomheten med de vilkårende den innleide arbeidstakeren får, og brudd på likebehandlingsregelen vil kunne avdekkes.
 
Tillitsvalgte vil i denne sammenheng være både valgte representanter for arbeidstakere som er organisert i foreninger/fagforbund/tjenestemannsorganisasjoner, andre representanter for en fast eller ad hoc sammenslutning uten noen organisasjonsmessig tilknytning (husforening), eller andre valgte representanter for arbeidstakerne.
 
Taushetsplikt
Taushetsplikten har stor betydning når nevnte aktørene mottar slike opplysninger. Derfor er det lovfestet taushetsplikt både for bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte. En taushetserklæring kan i denne sammenheng være å anbefale.
Som nevnt innledningsvis er den lovfestede opplysningsplikten og innsynsretten ett av flere tiltak som skal sikre at likebehandlingsprinsippet blir etterlevd. Det blir så opp til innleievirksomhet og bemanningsforetak å etablere rutiner som ivaretar reglene.