Oppsigelsestiden starter etter ferien

Hva er siste arbeidsdag når arbeidstaker blir sagt opp rett før en avtalt ferie? Er oppsigelsesfristen kortere enn 3 måneder, har arbeidstaker ifølge Høyesterett krav på sammenhengende oppsigelsestid. Det kan bety at oppsigelsesfristen først starter etter at arbeidstaker har hatt ferie.

Ferieloven er en vernelov som skal ivareta arbeidstakers behov for en fullverdig ferie. Samtidig skal reglene om oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven gi arbeidstaker tid å områ seg på for å skaffe seg nytt arbeid. Hva som skal skje når ferien allerede er bestemt og arbeidstaker deretter blir sagt opp, er regulert i ferieloven § 8 1. ledd. Den sier at når oppsigelsesfristen er kortere enn 3 måneder kan arbeidstaker motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden. Hva betyr det?

Oppsigelsestiden skal ikke deles opp
Ferien var allerede avtalt, og arbeidstaker skulle ha 3 uker ferie fra 13. juli. Så sa arbeidsgiver opp arbeidsavtalen 11. juni. Oppsigelsesfristen var på 1 måned regnet fra siste dag i måneden, slik regelen var etter den gamle arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver mente at deler av oppsigelsestiden skulle avvikles før ferien, og resten etterpå, og kom til at 21. august ville bli medarbeiderens siste arbeidsdag.
Arbeidstaker derimot, mente at 30. september var siste arbeidsdag, og fikk medhold. Høyesterett la vekt på at arbeidstaker hadde krav på en sammenhengende oppsigelsestid. Fordi virksomhetens fellesferie på 3 uker startet 13. juli, begynte ikke oppsigelsesfristen å løpe før i slutten av den måneden arbeidstaker var tilbake på jobb etter ferien. Dommen er fra 1967. 30 år senere kom en ny sak opp for Høyesterett.

Siste arbeidsdag midt i ferien?
To arbeidstakere fikk vite at de skulle ha ferie fra 26. juli til 14. august, da ferielistene ble satt opp før påske. I slutten av mai sa arbeidsgiver dem opp. Ifølge arbeidsgiver var siste arbeidsdag 31. juli, altså midt i den planlagte ferien. Oppsigelsesfristen var på 2 måneder, også her regnet fra siste dag i måneden. Arbeidsgiver mente at bestemmelsen i ferieloven § 8 ikke inneholdt noe forbud mot at ferien avvikles i oppsigelsestiden, og at arbeidstakerne i tilfelle selv aktivt måtte ha motsatt seg en slik ordning. Høyesterett var ikke enig. Arbeidstakerne fikk medhold i at de hadde krav på 2 måneders sammenhengende oppsigelsestid etter at ferien var over, slik at siste arbeidsdag var 31. oktober. Høyesterett slo fast at rettstilstanden ikke var blitt endret etter dommen fra 1967, selv om det hadde kommet ny ferielov i mellomtiden.

Noe annet når arbeidstaker sier opp
Ferieloven § 8 1. ledd sier dessuten at arbeidsgiver ikke kan legge ferien til oppsigelsestiden, etter at han har sagt opp medarbeideren. Begge begrensningene i Ferieloven § 8 1. ledd gjelder tilfeller der arbeidsgiver sier opp. Arbeidstakers egen oppsigelse blir ikke påvirket av ferieavviklingen, siden arbeidstaker da ikke har samme behov for å områ seg. Begrensningene gjelder heller ikke når oppsigelsesfristen er på 3 måneder eller mer. Partene kan bli enige om en annen ordning.

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.