Oppsigelsesvern for gravid arbeidstaker

Hvilke muligheter har arbeidsgiver til å si opp en arbeidstaker som er gravid eller i foreldrepermisjon?

Publisert i bladet Personal og Ledelse    
Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-9 (1) at arbeidstaker som er gravid ikke kan sies opp av den grunn. Det gjelder selv om graviditeten skaper problemer for arbeidsgiver. Arbeidsgiver må i stedet se på muligheter for å tilrettelegge arbeidet, omplassere, og lignende. Formålet med bestemmelsen er at arbeidstaker skal spares for den belastningen tap av stilling ville ført til, i tiden omkring en fødsel.
 
Velger arbeidsgiver likevel å si opp en gravid arbeidstaker, må det godtgjøres med overveiende sannsynlighet at oppsigelsesgrunnen er en annen enn selve graviditeten. Det kan for eksempel hende at virksomheten er i en situasjon hvor den ser seg nødt til å gjennomføre innskrenkninger. Blir flere arbeidstakere oppsagt samtidig med dette som årsak, vil det kunne anses som tilstrekkelig bevis. 
 
Hva hvis arbeidsgiver ikke er kjent med graviditeten?
I noen tilfeller kan det hende at arbeidsgiver ikke kjente til graviditeten ved oppsigelsen. Det kan skyldes at arbeidstaker er så tidlig i svangerskapet at det ikke har vært naturlig å opplyse om det enda. Slik uvitenhet vil kunne være bevis nok for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten. Hvis arbeidstaker nekter å godta oppsigelsen fordi hun er gravid, må hun dokumentere graviditeten med legeattest når arbeidsgiver krever det.
 
Blir arbeidstaker først gravid i løpet av oppsigelsesfristen, vil vedkommende ikke omfattes av verneregelen i arbeidsmiljøloven § 15-9.
 
Oppsigelse og virkning av den
Tidspunktet for når man mottar en lovlig oppsigelse vil være avgjørende for dens virkning. Blir arbeidstaker oppsagt i et tidsrom før eller etter fødsel/adopsjon hvor vedkommende har noen av følgende permisjoner
  • svangerskapspermisjon
  • fødselspermisjon
  • omsorgspermisjon
  • foreldrepermisjon
vil ikke oppsigelsesfristen begynne å løpe før etter at permisjonstiden er over, ifølge arbeidsmiljøloven § 15-9 (2).
 
Det er en forutsetning at arbeidsgiver er klar over årsaken til fraværet, noe han normalt vil være. Hvis oppsigelsen ble gitt før permisjonen startet, vil oppsigelsesfristen løpe frem til startdatoen for permisjonen, stoppe opp i permisjonstiden, og så løpe videre fra første dag etter at permisjonen er slutt.
Selv om permisjonen varer lenger enn ett år, vil oppsigelsesfristen stoppe opp når permisjonen faller inn under arbeidsmiljølovens regler for foreldrepermisjon.