Oppsigelsesvern ved militærtjeneste

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere som skal avtjene militærtjeneste et spesielt vern.

Publisert i bladet Personal og Ledelse
 
Arbeidsmiljøloven gir i kapittel 12 hjemmel for en rekke lovfestede permisjonsrettigheter. Etter § 12-12 har alle arbeidstakere rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.
Det følger av bestemmelsens andre ledd at arbeidstaker som ønsker å fortsette i stillingen etter tjenestegjøringen, skal varsle arbeidsgiver før militærtjenesten begynner.
 
Særskilt oppsigelsesvern
Arbeidstakere som har lovlig permisjon for å avvikle militærtjeneste etter arbeidsmiljøloven § 12-12, har også et spesielt oppsigelsesvern i permisjonsperioden. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-10. Oppsigelsesvernet fungerer slik at man ikke kan bli sagt opp i permisjonsperioden. En slik oppsigelse vil være ugyldig.
 
Oppsigelsesvernet gjelder bare oppsigelse som skyldes permisjon i forbindelse med militærtjeneste. Arbeidstaker som er i militærtjeneste kan altså bli sagt opp på andre grunnlag, for eksempel i forbindelse med en nedbemanning. Forutsetningen er at det finnes grunner, som helt uavhengig av avviklingen av militærtjeneste, danner grunnlag for saklig oppsigelse.
 
Omvendt bevisbyrde
Blir arbeidstaker sagt opp umiddelbart før eller innenfor det tidsrommet arbeidstakeren er fraværende, skal oppsigelsen anses for å skyldes militærtjenesten, hvis ikke annet gjøres overveiende sannsynlig av arbeidsgiver. Det innebærer en såkalt omvendt bevisbyrde. Arbeidsgiver må i slike tilfeller kunne gjøre det overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes avvikling av militærtjeneste.