Permitteringslønn skal ikke begrenses til 6 G

Arbeidstaker mente han hadde krav på full lønn de første dagene han var permittert, men arbeidsgiver begrenset lønnen til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Høyesterett ga arbeidstaker medhold.

En permittert arbeidstaker har krav på permitteringslønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver de første dagene av en permittering. Men hva er permitteringslønn egentlig?

Beregningsgrunnlag som for sykepenger
Ifølge permitteringslønnsloven § 4 er beregningsgrunnlaget for permitteringslønn det samme som for sykepenger etter folketrygdloven § 8-28 til § 8-30.
For sykepenger gjelder en øvre grense på 6 G. Arbeidsgiver forsto henvisningen til folketrygdloven § 8-28, som igjen henviste til § 8-10, slik at også permitteringslønnen skulle begrenses til 6 G.
Men en slik forståelse var ikke Høyesterett enig i. (HR-2019-178-A)

Skal ha full lønn
Høyesterett viser blant annet til forarbeidene til permitteringslønnsloven. Her er det flere uttalelser og omstendigheter som tilsier at arbeidstaker skal ha full lønn.
Blant annet står det i merknaden til permitteringslønnsloven § 4 at reglene for å beregne permitteringslønn først og fremst skal sikre arbeidstaker lønn og annet arbeidsvederlag i visse perioder, som om permitteringen ikke hadde skjedd.