Tilbakebetale for mye utbetalt lønn

Arbeidstaker kan på eget initiativ betale tilbake for mye utbetalt lønn. Men i mange tilfeller vil arbeidstaker påberope seg å ha vært i god tro og at pengene er brukt opp. Arbeidstaker kan være i en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å betale tilbake. Kan arbeidsgiver likevel kreve at beløpet skal betales tilbake?

 

Selve kravet om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn reguleres av de ulovfestede reglene om condictio indebiti. Gjennom rettspraksis er det fastsatt at man må vurdere situasjonen konkret, og flere momenter har betydning for vurderingen.
Var arbeidstaker i god tro?
Arbeidstaker må være i god tro om lønnsutbetalingen. En arbeidstaker som får utbetalt for mye lønn vel vitende om at det er feil, kan ikke regne med å få beholde den lønnen som er feil.
Hvor stort beløp er det snakk om?
Størrelsen på beløpet er også av betydning i vurderingen. Arbeidsavtaler eller arbeidsreglement kan inneholde bestemmelser om at den ansatte må kontrollere lønnsslippen. Uansett må det legges til grunn at de fleste arbeidstakere har en viss formening om hvor mye som forventes i utbetalt lønn. Er det mottatte beløp vesentlig høyere enn det som normalt blir betalt ut, vil det være et moment som taler for tilbakebetaling. Arbeidstaker vil i slike tilfeller sjelden være i god tro.

Når skjedde feilen?

Har det gått lang tid fra utbetalingens skjedde til feilen ble oppdaget, taler det mot at tilbakebetaling kan kreves. Arbeidstaker har i slike tilfeller innrettet seg på at oppgjøret er korrekt. Får arbeidstaker derimot beskjed umiddelbart etter utbetalingen om at det er gjort en feil, skal beløpet betales tilbake.
Likedan ble krav om tilbakebetaling ansett berettiget hvor det rett forut for en tariffavtalerevisjon var blitt utbetalt lønn etter satser en antok tariffavtalen ville legge til grunn, men hvor det senere viste seg at betalingen først skulle skje etter en senere antatt dato. Arbeidsgiver hadde tatt forbehold på lønnsslippen om at betalingen ikke var endelig, og det ble ansett for å være tilstrekkelig.
Kan beløpet trekkes i lønnen?
Når det er grunnlag for å kreve tilbakebetaling og arbeidsgiver ønsker å trekke beløpet fra i senere lønnsutbetalinger, må arbeidsgiver ha hjemmel for det.
Trekk i lønn og feriepenger er normalt ikke tillatt, ifølge arbeidsmiljøloven. Fra denne hovedregelen følger det noen unntak i arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) bokstav a til f. Ett av unntakene er at lønnstrekk kan være forhåndsavtalt. I arbeidsforhold i staten har Sivilombudet (Årsmelding 2001) påpekt at slike avtaler må inngås i etterkant av feilutbetalingen, og ikke som en standardklausul i arbeidsavtalen. 
Er det ikke enighet om tilbakebetaling ved lønnstrekk, må arbeidsgiver eventuelt inndrive kravet rettslig.
Grunnlag for å kreve erstatning?

Arbeidsmiljøloven har regler som går på at arbeidstaker skal betale erstatning hvis han forsettlig eller grovt uaktsomt har påført arbeidsgiver tap under arbeidsforholdet. For mye utbetalt lønn på grunn av svikaktig oppførsel fra arbeidstaker kan være et slikt tap. Merk at regelen ikke regulerer tilbakebetaling av lønn generelt, bare de tilfellene arbeidstaker har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.