Tilleggsfritid for søndagsarbeidende

For arbeidstakere som jobber på søndager har ferieloven en egen bestemmelse som sier at de kan kreve å få ekstra fritid i tillegg til, og i forbindelse med avvikling av ferie.
 
Bestemmelsen står i ferieloven § 5 (4).
 
Arbeidstaker som jobber på søndager kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som faller umiddelbart før ferien, eller på søndag som faller umiddelbart etter ferien. Det er et vilkår at ferien er på minst 6 virkedager for at tilleggsfritiden skal kunne kreves.
 
Bestemmelsen skyldes at arbeidstakere som arbeider søndager vil kunne få mindre ferie enn andre, siden søndag ikke regnes som virkedag i ferieloven.
 
Regelen er slik at arbeidstaker ikke kan kreve å få fri både søndag før ferien og søndag etter ferien. En arbeidstaker som krever fri en ene søndagen vil altså ikke kunne kreve å få fri også den andre.
 
Tilleggsfritid kan kun kreves når arbeidstaker skal jobbe både søndag umiddelbart før ferien og søndag umiddelbart etter ferien. Når loven bruker ordene umiddelbart før ferien og umiddelbart etter ferien er det for å klargjøre at arbeidstaker ikke vil ha rett til søndagsfri etter bestemmelsen hvis ferien påbegynnes midt i en uke.
 
Det er ellers et vilkår for rett til tilleggsfri at arbeidstaker selv krever det. Arbeidsgiver har her ingen plikt til å ta initiativ til tilleggsfri slik han har det for ferie ellers.

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.