Virksomheten er konkurs – hvilke rettigheter har jeg som ansatt?

Når en arbeidsgiver går konkurs, vil tingretten oppnevne en bobestyrer som overtar ledelsen av bedriften, og som arbeidstaker skal forholde seg til i det videre løp. Boet kan enten tre inn i arbeidsavtalen eller la det være. Hva blir konsekvensen i de ulike situasjonene?

Boet trer inn i arbeidsavtalen

Boet trer automatisk inn i arbeidsavtalen din hvis du ikke får beskjed om det motsatte innen tre uker. Arbeidsforholdet fortsetter da som før, med konkursboet som arbeidsgiver.
 
Ønsker du å si opp arbeidsforholdet, kan du gjøre det med en måneds varsel. Også boet kan tre ut av arbeidsavtalen med en måneds varsel, og da løper oppsigelsesfristen på vanlig måte. Du plikter da å stå til boets disposisjon til oppsigelsestiden er over. Du kan ikke kreve at boet gir deg arbeidsoppgaver i hele oppsigelsestiden, men du kan likevel kreve lønn for hele perioden.        
 
Boet trer ikke inn i arbeidsavtalen
Når boet ikke vil fortsette arbeidsavtalen, skal det gis en skriftlig erklæring til alle arbeidstakerne om det. I tillegg skal arbeidstaker motta en standard oppsigelse etter reglene i arbeidsmiljøloven.
 
Hvordan skal lønnskravet settes frem?
Hvis boet ikke trer inn i arbeidsavtalen din, må du i løpet av 14 dager etter at du har mottatt slik melding registrere deg som arbeidssøker hos NAV.
 
Bobestyrer skal gi deg veiledning om hvilke rettigheter du har til lønn og feriepenger, og hvordan et slikt krav fremmes. Kravet meldes til boet ved bobestyrer på fastsatt blankett som du kan få enten av bobestyrer eller NAV. 
 
Hva hvis det ikke er nok penger i boet til å dekke lønnskravet?
Er det ikke nok midler i konkursboet til å dekke arbeidstakers lønnskrav, vil det vanligvis dekkes via Statens lønnsgarantiordning. Ordningen omfatter alle arbeidstakere.
 
Hva får du dekket?
Du får dekket lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder, inkludert akkordoppgjør, provisjon og overtidsgodtgjørelse. I tillegg har du krav på feriepenger for inntil 30 måneder, pensjonsytelser for inntil 6 måneder, renter for udekkede lønnskrav, og inndrivelseskostnader. Erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil 6 måneder, og rimelige omkostninger i forbindelse med konkursbegjæringen.  
 
Hvilke krav får du ikke dekket?
Den dagen konkursbegjæringen kom inn til tingretten anses normalt som fristdag. Lønnskrav forfalt til betaling tidligere enn 4 måneder før fristdagen omfattes derfor normalt ikke av garantien. Det gjør heller ikke feriepenger som er opptjent mer enn 24 måneder før fristdagen.
 
Begrensninger i ordningen
Utbetaling fra garantien gjelder i utgangspunktet fortrinnsberettigede lønnskrav som på fristdagen er lavere enn 2 ganger folketrygdlovens grunnbeløp
 
Du har fortrinnsrett til lønn i oppsigelsestiden som følger av lov eller tariffavtale, men ikke for lønn ut over denne perioden, hvis du har lengre oppsigelsestid enn det.
 
Kravet innvilges
Det er bobestyrer som kontrollerer og vurderer kravene i boet. De blir deretter sendt til NAV Lønnsgaranti for avgjørelse. Blir kravene dekket, overføres pengene til bobestyrer, som betaler ut til rettighetshaverne.
 
Avslag på kravet
Får du avslag på kravet, kan du klage på avgjørelsen. Klagefristen er 3 uker fra du fikk avslag.
Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.