Tema

Arbeidsreglement

Relaterte emner

Krav til innhold i arbeidsreglement

Arbeidsreglementet skal inneholde de ordensregler som trengs. I det ligger det at arbeidsreglementet bør inneholde bestemmelser om fremmøte, regler om eventuelle særlige hygieniske krav, regler om røyking og bruk av alkohol med mer. I tillegg kan det være aktuelt å si noe om legekontroller, taushetsplikt og lignende.
 
Arbeidsreglementet skal også inneholde regler for arbeidsordningen, så som bestemmelser om arbeidstidens lengde, og bestemmelser om hvilepauser. Bestemmelser som direkte henviser til arbeidstidens og hvilepausenes begynnelse og slutt bør ikke tas med i arbeidsreglementet. Det vil ellers i mange tilfeller være praktisk å henvise til de gjeldende arbeidsplaner for mer utførlig informasjon om arbeidstidsbestemmelsene.
 
Det er ikke lov å avtale at det kan ilegges bøter hvis arbeidstaker bryter bestemmelser i reglementet. Eksempelvis kan ikke arbeidsgiver, i tillegg til andre sanksjoner, ilegge en bot hvis en ansatt kommer for sent på jobb.  

Bestemmelsene i arbeidsreglementet må videre ikke være i strid med lov eller forskrift.