Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Arbeidsreglement

 
I industriell virksomhet og handels- og kontorvirksomhet som sysselsetter flere enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakere som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling, være et arbeidsreglement. Departementet kan pålegge andre virksomheter å utarbeide arbeidsreglement.
 
Arbeidsreglementet fastsettes enten ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, eller ved godkjenning av Arbeidstilsynet etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter.
 
Arbeidsreglementet skal inneholde tilstrekkelige opplysninger om de reglene som gjelder for ansettelsesforholdet. Reglementet bør inneholde regler om frammøte, ordensregler, særlige krav til stillingen, arbeidstidsordningen (arbeidstidens lengde, antall hvilepauser) med mer.
 
Arbeidsreglementet skal være skriftlig.

Verdt å vite

  • Arbeidsreglementet bør ikke inneholde så detaljerte regler at hyppige endringer blir nødvendig.
  • Arbeidsreglementet skal være kjent for alle arbeidstakere i virksomheten.