Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Arbeidsinnleie

Reglene om innleie av arbeidstakere finnes i arbeidsmiljøloven. Lovens bestemmelser om innleie fra bemanningsforetak (typisk vikarbyrå) og innleie fra produksjonsbedrifter er ulike.
  
Innleie av arbeidstakere fra virksomheter som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), kan skje i samme utstrekning som det kan ansettes midlertidig, med unntak av midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Innleie fra bemanningsforetak kan på nærmere bestemte vilkår også skje etter avtale med tillitsvalgte.
 
Medarbeidere kan også leies inn fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (produksjonsbedrift)
 
For å sikre seriøsitet blant virksomheter som skal leie ut arbeidstakere, må bestemte regler i arbeidsmarkedsloven være oppfylt.
 
Det er uansett bare lov å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak (vikarbyrå) som er registrert hos Arbeidstilsynet.
 

Verdt å vite

EUs vikarbyrådirektiv er gjennomført i norsk rett. Det er bakgrunnen for lovregler om:

Håndheving av reglene
For å styrke håndhevingen av innleiereglene kan Arbeidstilsynet, fra 1. juli 2020, føre tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om innleie overholdes av arbeidsgiver.
Arbeidstilsynet er også gitt myndighet til å sanksjonere brudd på plikten til å gi nødvendige opplysninger under et tilsyn, eller å følge opp et stansingsvedtak. 

Petroleumstilynset og Luftfartstilsynet er gitt tilsvarende myndighet innenfor sine områder.