Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Krav til innholdet i arbeidsavtalen

En arbeidsavtale skal være skriftlig. 

Arbeidsavtalen kan ikke gi arbeidstaker dårligere vilkår enn det som følger av loven, men partene står fritt til å inngå arbeidsavtaler med gunstigere vilkår for den ansatte. Kravene arbeidsmiljøloven stiller til innholdet arbeidsavtalen vil derfor være minimumskrav. 

I mange tilfeller vil tariffavtalte regler bestemme deler av innholdet i avtalen.
 

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet, herunder:
 
Partenes identitet
Det skal fremgå hvem som har inngått arbeidsavtalen. Et viktig punkt er derfor opplysninger om partenes identitet.
Arbeidssted
Det skal gå frem av arbeidsavtalen hvor arbeidsstedet skal være.
Når det ikke er fast arbeidsplass, skal det gå frem av arbeidsavtalen at arbeidet skal foregå på ulike steder.

Beskrivelse av arbeidet

Arbeidsavtalen skal inneholde en beskrivelse av arbeidet, arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidstakerkategori. Det er status ved tiltredelse som skal angis.  

Tiltredelsestidspunkt

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om tidspunktet for når arbeidsforholdet starter.
 
Midlertidig arbeidsavtale
Når ansettelsesforholdet er midlertidig skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om forventet varighet. Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen også fremgå av arbeidsavtalen.

Prøvetid

Avtales det prøvetid skal prøvetidsbestemmelsene tas inn i avtalen, herunder bestemmelser om forlengelse ved et eventuelt fravær i prøvetiden.  

Rettigheter knyttet til ferie

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om de rettighetene arbeidstaker har til ferie og feriepenger. I tillegg skal reglene for fastsettelsen av ferietidspunktet fremgå av avtalen.

Oppsigelsesfrister

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om arbeidstakers og arbeidsgivers oppsigelsesfrister.
 
Lønnsbetingelser
Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om gjeldende eller avtalt lønn ved arbeidsforholdets begynnelse. 
Godtgjørelse som ikke inngår i lønnen, som kost- eller nattillegg, pensjonsinnbetalinger, forsikringsordninger og bilordninger, skal også fremgå av avtalen.

Både tidspunktet for lønnsutbetaling og utbetalingsmåte skal følge av avtalen, herunder dato for lønnsutbetaling, hvilken periode lønnen er beregnet for. 
 

Arbeidstidsbestemmelser
Arbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om lengde og plasseringen av den daglige og ukentlige arbeidstid. Plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden vil være en angivelse av den gjennomsnittlige normale arbeidsdagen/-uken. 

Skal arbeidet utføres periodevis, for eksempel «i bolker» eller på uregelmessige, spredte dager og tidspunkter, skal arbeidsavtalen konkret angi de tidspunkter arbeidet skal utføres på, eventuelt gjennom informasjon om og henvisning til en arbeidsplan eller tilsvarende arbeidstidsordning som gir forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres.

Avviker arbeidstiden fra normalarbeidstiden, som ved skiftarbeid og turnusarbeid, skal det følge av arbeidsavtalen.

Gjelder arbeidsavtalen ledere som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, kan arbeidsavtalen angi den normale arbeidstiden eller kjernetiden, og i tillegg inneholde en klausul om at arbeidstiden kan være varierende og må tilpasses virksomhetens behov (en «fleksibilitetsklausul»). 

Pauser

Arbeidsavtalen skal si noe om pauser og lengden på disse.
 
Særlig arbeidstidsordning
Er det avtalt en spesiell arbeidstidsordning, herunder turnus- eller skriftarbeid, redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstidsordning eller fritak fra gjeldende arbeidstidsordning, skal det framgå av avtalen.

Opplysning om tariffavtaler

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet og som supplerer den skriftlige arbeidsavtalen.

Følger bestemmelser om ferierettigheter, lønn, arbeidstid eller pauser av lover, forskrifter eller tariffavtale er det tilstrekkelig at det henvises til dette i arbeidsavtalen. 

Er tariffavtalene inngått av parter utenfor virksomheten, skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem avtalepartene er.