Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Rekrutteringsklausul

Rekrutteringsklausuler kjennetegnes ved at de begrenser en avtaleparts muligheter til å rekruttere den andre avtalepartens kolleger eller ansatte. Det finnes to typer rekrutteringsklausuler:
  • Avtaler som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at arbeidstaker ikke skal medvirke til at andre arbeidstakere avslutter sitt ansettelsesforhold hos arbeidsgiver
  • Avtaler mellom to virksomheter om å ikke å ansette eller forsøke å ansette hverandres ansatte

Arbeidsmiljøloven § 14 A-6 regulerer bare sistnevnte typetilfelle, det vil si rekrutteringsklausuler som avtales mellom virksomheter.

Hovedregel
Rekrutteringsklausuler er som hovedregel forbudt, siden slike klausuler begrenser arbeidstakers adgang til fritt å kunne skifte jobb uten at vedkommende selv er en del av avtalen. Slike avtaler er ofte også ukjente for de berørte arbeidstakerne. Mobiliteten i arbeidsmarkedet begrenses også av slike avtaler, noe som ikke er ønskelig fra lovgivers side.

Unntak
Avtale om rekrutteringsklausul kan likevel inngås i forbindelse med reelle forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Under slike forhandlinger kan det fremkomme opplysninger om medarbeidere, verdier, bedriftshemmeligheter eller annet, som det kan være et legitimt behov for å beskytte hvis virksomhetsoverdragelsen likevel ikke blir en realitet.

Rekrutteringsklausul kan også inngås i forbindelse med at en virksomhetsoverdragelse faktisk gjennomføres. 

Virkningstidspunkt
En avtale om rektutteringsklausul kan gjøres gjeldende fra det tidspunkt reelle forhandlinger om virksomhetsoverdragelse innledes og kan legges til grunn så lenge de reelle forhandlingene pågår. Rekrutteringsklausulen opphører når forhandlingene eventuelt strander, eller det er inngått en avtale om virksomhetsoverdragelse. 

Inngås rekrutteringsklausul i forbindelse med at en virksomhetsoverdragelse faktisk gjennomføres, kan avtaleklausulen gjøres gjeldende i inntil 6 måneder etter tidspunktet for overdragelsen. Den overtagende virksomheten får da tid og mulighet til å ta i bruk det som er overtatt ved virksomhetsoverdragelsen, blant annet de ansattes knowhow og kunnskaper om driften.

Skriftlig informasjon
Er det inngått en rekrutteringsklausul i forbindelse med forhandlinger om virksomhetsoverdragelse, må det inngås ny avtale for at rekrutteringsklausulen skal kunne videreføres. En ny avtale kan da bare gjøres gjeldende når alle arbeidstakere som blir berørt av rekrutteringsklausulen blir skriftlig informert om den. Manglende informasjon fører til at rekrutteringsklausulen ikke får virkning for de berørte arbeidstakerne eller for avtalepartene.