Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Ufrivillig deltid

Deltidsansatt arbeidstaker som jevnlig har jobbet mer enn avtalt arbeidstid de siste 12 månedene, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne 12-månedersperioden.

Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om kravet til «jevnlig» merarbeid er oppfylt. Man må da se på merarbeidets hyppighet og omfang. Poenget er at arbeidet samlet sett skal fremstå som en etablert praksis i den aktuelle 12-månedersperioden. 

 
Med mindre noe annet blir avtalt, må arbeidstakeren som krever økt stillingsprosent finne seg i å ta ut stillingsutvidelsen som tilsvarer det reelle merarbeidet. Innholdet i stillingen skal også tilsvare innholdet i det merarbeidet som er utført i den aktuelle perioden, eksempelvis når det gjelder arbeidstid og -sted. 

Plassering av arbeidstid og arbeidssted skal også tilsvare innholdet i det merarbeidet arbeidstaker faktisk har utført i den aktuelle perioden. Har merarbeidet vært utført på et eller flere steder/avdelinger enn der arbeidstaker har sitt hovedarbeidssted, må den deltidsansatte akseptere at arbeidsgiver fortsatt velger å bruke vedkommende på ulike steder eller avdelinger i virksomheten. 

 
Retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid vil ikke gjelde hvis arbeidsgiver kan dokumentere at virksomheten ikke har behov for merarbeidet i tiden framover.  
 
Oppstår det en tvist om retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda til avgjørelse.