Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Kundeklausuler

Kundeklausuler er definert som avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Hensikten med en kundeklausul er som regel å hindre at arbeidstaker tar med seg arbeidsgivers kunder over til ny arbeidsgiver eller til egen virksomhet.

En kundeklausul kan bare omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller som han har hatt ansvar for det siste året før en redegjørelse (se nedenfor).

Bestemmelsen begrenser bare arbeidstaker selv til å ta kontakt, direkte eller indirekte, med kunden. Kommer henvendelsen fra kunden, vil ikke arbeidstaker være forpliktet til å avvise den. 

Formkrav og tidsbegrensing
En avtale om kundeklausul må være skriftlig for å bli gyldig.

Tilsvarende konkurranseklausuler, kan en kundeklausul bare gjøres gjeldende i ett år fra arbeidsforholdets opphør.

Redegjørelse                                 
Arbeidstaker kan, på et hvilket som helst tidspunkt, be om at arbeidsgiver redegjør for om og i hvilken grad en kundeklausul vil blir gjort gjeldende. Både forespørselen fra arbeidstaker og redegjørelsen fra arbeidsgiver skal være skriftlig. Redegjørelsen fra arbeidsgiver skal foreligge innen 4 uker og skal angi hvilke kunder som skal omfattes av kundeklausulen.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver eller arbeidstaker skal redegjørelsen gis etter de fristene som følger av § 14 A-2, 2.- 4. ledd. 

En redegjørelse er bindende for arbeidsgiver i tre måneder eller ut oppsigelsestiden hvis arbeidsforholdet opphører ved oppsigelse. 

Kompensasjon
Arbeidstaker har ikke et lovfestet krav på økonomisk kompensasjon hvis arbeidsgiver gjør en kundeklausul gjeldende. Arbeidsgiver og arbeidstaker må i tilfelle inngå avtale om kompensasjon spesielt. Avtales det at det både skal gjelde en konkurranse- og en kundeklausul, det vil si en kombinert avtale, skal den kompensasjonsordningen som gjelder for konkurranseklausuler legges til grunn.

Øverste leder
Øverste leder kan i skriftlig avtale fraskrive seg rettighetene knyttet til kundeklausuler mot etterlønn. Slik avtale må være inngått før fratreden og før kundeklausulen gjøres gjeldende.