Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Styringsretten

 

Arbeidsgiver har gjennom styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet mellom sine ansatte. Det må imidlertid skje innenfor rammene av arbeidsavtalene som er inngått. Arbeidsavtalen setter med andre ord grenser for arbeidsgivers styringsrett.
 
Foruten arbeidsavtalen, kan lover, tariffavtaler og allment aksepterte saklighetsnormer sette grenser for arbeidsgivers styringsrett.

Pålegger arbeidsgiver endringer i arbeidsforholdet som går ut over rammene i arbeidsavtalen og dermed ligger utenfor styringsretten, vil den ansatte kunne motsette seg det. Man snakker gjerne om endringer som i vesentlig grad går ut over arbeidsavtalens «grunnpreg». Endringen kan da gjennomføres ved en såkalt endringsoppsigelse.

 
Omfanget av arbeidsgivers rett til å foreta endinger i ulike sider av arbeidsforholdet blir behandlet i det følgende.

 

Verdt å vite

Høyesterett uttalte i Rt-2000-1602 (Nøkk) om styringsretten:

«… [a]rbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men det må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen». I tillegg la Høyesterett til grunn i Rt-2001-418(Kårstø) at styringsretten også begrenses av «mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.»