Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter at arbeidsforholdet har opphørt.
Det er bedriftshemmeligheter og såkalt knowhow som er utviklet i virksomheten som skal beskyttes gjennom slike konkurranseklausuler. Markedsføringsloven § 28 vil være retningsgivende i forståelsen av begrepet bedriftshemmeligheter. Med knowhow menes detaljer, kunnskaper og erfaringer som samlet sett kan være avgjørende for virksomhetens konkurransesituasjon.

Særlig behov for vern
Konkurranseklausuler kan bare avtales og gjøres gjeldende når virksomheten har et særlig behov for vern mot konkurranse. For å ta stilling til om det er et særlig behov for vern, må den enkelte konkurranseklausul vurderes konkret.

En konkurranseklausul kan inngås ved ansettelsen, underveis i arbeidsforholdet eller ved avslutningen av arbeidsforholdet, men det er først når avtalen skal gjøres gjeldende at vilkåret om arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse må være oppfylt.

Så langt det er nødvendig
Konkurranseklausuler kan uansett bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Går klausulen lenger enn nødvendig, kan den settes helt eller delvis til side.

Formkrav og tidsbegrensning
Avtaler om konkurranseklausuler skal inngås skriftlig. Konkurranseklausuler kan gjøres gjeldende i maksimalt ett år etter at arbeidsforholdet opphørte.

Redegjørelsesplikt
Arbeidstaker kan, på et hvilket som helst tidspunkt, be om at arbeidsgiver gir en redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Både forespørselen fra arbeidstaker og redegjørelsen fra arbeidsgiver skal være skriftlig. Redegjørelsen fra arbeidsgiver skal foreligge innen 4 uker, og skal inneholde opplysninger om det særlige behovet arbeidsgiver har for vern mot konkurranse. 

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver eller arbeidstaker skal redegjørelsen gis etter de fristene som følger av § 14 A-2, 2.- 4. ledd. 

En redegjørelse er bindende for arbeidsgiver i 3 måneder eller ut oppsigelsestiden hvis arbeidsforholdet opphører ved oppsigelse. 

Opphør av konkurranseklausul
Arbeidsgiver kan skriftlig si opp en konkurranseklausul på ethvert tidspunkt så lenge arbeidsforholdet består. Oppsigelsen kan likevel ikke gis så lenge arbeidsgiver er bundet av en redegjørelse. 

En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende hvis arbeidstaker blir sagt opp uten at det er saklig grunn til oppsigelsen. Den kan heller ikke gjøres gjeldende når arbeidsgiver misligholder sine forpliktelser og gir arbeidstaker en rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. 

Kompensasjon
Blir en konkurranseklausul gjort gjeldende, har arbeidstaker krav på kompensasjon i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven § 14 A-3.

Øverste leder
Øverste leder kan i skriftlig avtale fraskrive seg rettighetene knyttet til konkurranseklausuler mot etterlønn.

Brudd på konkurranseklausul
Bryter arbeidstaker en gyldig konkurranseklausul, kan det fremsettes erstatningskrav mot arbeidstaker. Arbeidsgiver kan også begjære en midlertidig forføyning, som innebærer at domstolen bes om å stoppe arbeidstaker fra å ta nytt arbeid. 

 

Oppsummering – noen vilkår og begrensninger

  • Konkurranseklausuler skal avtales skriftlig.
  • Virksomheten må ha et særlig behov for vern mot konkurranse.
  • Arbeidstaker har krav på kompensasjon.
  • Klausulen kan vare i maksimalt ett år.
  • Arbeidstaker har krav på skriftlig redegjørelse hvis klausulen gjøres gjeldende.