Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Endring i stillingens innhold

Arbeidsgiver kan ikke ensidig endre stillingen slik at det grunnleggende innholdet blir vesentlig annerledes enn det arbeidsavtalen legger opp til. Endringer utenfor arbeidsavtalens rammer vil kreve samtykke og ny eller endret arbeidsavtale.
 
Det blir dermed viktig å trekke opp grensen for når man er innenfor eller utenfor stillingens innhold i henhold til arbeidsavtalen. Ved tolkning av arbeidsavtalen vil stillingsbetegnelsen, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som framstår som rimelig i lys av samfunnsutviklingen være aktuelle tolkningsmomenter. Har arbeidstaker over tid hatt en bestemt type arbeid, skal det mer til for å kunne gjøre endringer i stillingen enn hvis arbeidstaker har hatt en stilling som til stadighet har forandret seg og hvor arbeidstaker har vært tillagt ulike oppgaver.

Endringer som ligger utenfor arbeidsavtalens rammer må gjennomføres ved en endringsoppsigelse