Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Innleie fra bemanningsforetak

Innleie av arbeidstakere fra virksomheter som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), er som hovedregel bare tillatt i samme utstrekning som det kan inngås avtale om midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd bokstav a til e. Innleie fra bemanningsforetak vil typisk være relevant som et alternativ til midlertidig ansettelse i forbindelse med sesongarbeid og ved behov for vikar.

Ber bemanningsforetaket om det, skal innleier opplyse om at innleien gjelder et vikariat.

 
For virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder, gjennom en skriftlig avtale leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak uten at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Det vil da være avtalen som er inngått med de tillitsvalgte som angir rammene for innleien.
 

Under henvisning til at vilkårene for innleie ikke er oppfylt, kan en innleid arbeidstaker gå til søksmål og få dom for rett til fast ansettelse hos innleiebedriften og eventuell erstatning. 
 

Verdt å vite

Det er ikke adgang til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak på generelt grunnlag etter arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd bokstav f.