Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Drøftingsplikt for innleier

Som et ledd i å sikre at likebehandlingsregelen blir etterlevd, skal innleievirksomheten minst en gang i året drøfte bruken av innleid arbeidskraft med de tillitsvalgte i virksomheten. Hvordan likebehandlingsregelen blir praktisert skal også drøftes. 
 
Med tillitsvalgte menes i denne sammenheng både representanter for arbeidstakerne som er organisert i tradisjonelle fagforeninger/fagforbund, men også representanter for en fast eller ad-hoc sammenslutning av to eller flere personer som ikke er tilknyttet en organisasjon (husforening).  
 
De tillitsvalgte har taushetsplikt om de opplysningene de får under drøfting av likebehandlingsregelens praktisering. Brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter.