Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Privat arbeidsformidling / utleie av arbeidskraft

Det tidligere forbudet mot arbeidsutleie er opphevet og det er i dag tillatt å drive virksomhet som går ut på å stille egne ansatte til disposisjon for en annen virksomhet i alle yrker/bransjer. Reglene for utleie av arbeidskraft, det vil si vilkårene for å drive utleievirksomhet, finnes i arbeidsmarkedsloven.

For at virksomheten skal kunne leie ut arbeidstakere, må den enten være registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, eller stille garanti fra bank eller forsikringsselskap tilsvarende minstekrav til aksjekapital som gjelder for aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.
 
For å sikre seriøsitet i de virksomhetene som driver utleie, og for å hindre etablering av useriøse virksomheter, kan den virksomheten som har leid ut en arbeidstaker for et oppdrag, ikke begrense arbeidstakerens rett til å ta fast eller midlertidig arbeid hos utleiefirmaets oppdragsgivere når oppdraget er avsluttet.
 
Videre skal en virksomhet ikke kunne leie ut en arbeidstaker til en av arbeidstakerens tidligere arbeidsgivere før det er gått 6 måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne.
 
Virksomheter som driver med utleie av arbeidskraft/arbeidsformidling kan ikke kreve betaling fra arbeidssøkeren for formidlingstjenesten.

Se også