Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er fast ansettelse.

Det er anledning til å ansette arbeidstaker midlertidig når ett av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd er oppfylt. Et eksempel er ved behov for vikar eller når arbeidet er av midlertidig karakter.
 

En midlertidig ansatt har en arbeidsavtale som er tidsbestemt eller som gjelder for et bestemt arbeid som er av forbigående art. Når den tidsbestemte arbeidsavtalen utgår eller når et bestemt arbeidsoppdrag er utført, avsluttes arbeidsforholdet uten oppsigelse. Har arbeidsforholdet vart i mer enn ett år, har arbeidstaker krav på varsel om fratreden.

Hvis ikke annet er avtalt, er den midlertidige arbeidsavtalen oppsigelig i avtaleperioden. Arbeidstaker er da beskyttet av arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse. 

 
Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i virksomheten i mer enn 3 år skal anses som fast ansatt.  

Verdt å vite

  • Adgangen til å ansette midlertidig er uttømmende regulert i arbeidsmiljøloven § 14-9.
  • Forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal gå frem av arbeidsavtalen.
  • Bruken av midlertidig ansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte.