Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Arbeid av midlertidig karakter

Arbeidstaker kan ansettes midlertidig når arbeidet er av midlertidig karakter.

Hvorvidt det er adgang til midlertidig ansettelse på grunnlag av «arbeidets karakter» vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

 
Skal arbeidstaker utføre et arbeid som normalt og løpende utføres i den ordinære driften i virksomheten, vil det ikke være adgang til midlertidig ansettelse. Vilkåret vil på den annen side kunne være oppfylt dersom arbeidsoppgavene har et tidsbegrenset preg og skiller seg fra det som ellers løpende utføres hos arbeidsgiver. Et eksempel på det er prosjektarbeid i et reelt og tidsavgrenset prosjekt. At arbeidet er organisert i prosjekter eller enkeltstående oppdrag vil ikke i seg selv være tilstrekkelig til å begrunne midlertidig ansettelse.
 
Loven er ikke til hinder for midlertidige ansettelser i virksomheter som har et varierende og sesongbetont behov for arbeidskraft. Det er altså mulig å ansette midlertidig for å dekke arbeidskraftbehov knyttet til sesongmessige svingninger i varehandelen, turistnæringen og annet sesongpreget arbeid. Også ved behov for tidsavgrenset ekstra arbeidskraft for å utføre ordinære arbeidsoppgaver som gjentas årlig, for eksempel julehjelp, vil også gi grunnlag for å ansette arbeidstaker midlertidig. 
Grensen mellom sesongvariasjoner og generelle variasjoner i arbeidsmengde kan være vanskelig å trekke, og må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.