Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Opphør av midlertidig arbeidsavtale

En midlertidig og tidsbestemt arbeidsavtale opphører av seg selv til avtalt tid. Har arbeidsforholdet vart i mer enn ett år, må arbeidsgiver likevel varsle en måned i forkant. Manglende varsel kan føre til at arbeidsforholdet forlenges. En midlertidig ansatt kan ha krav på fast ansettelse etter 3 års sammenhengende tjeneste.  

 

Opphørstidspunkt skal stå i avtalen

Hvor lenge et arbeidsforhold forventes å vare skal stå i den skriftlige arbeidsavtalen. Når avtalt tidsrom er over eller arbeidet som skal utføres er ferdigstilt, opphører i utgangspunktet arbeidsforholdet av seg selv. Ingen av partene trenger å si det opp. Noe annet kan være avtalt skriftlig eller være fastsatt i tariffavtale.

 

Krav om varsel

Når arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år, har han krav på skriftlig varsel senest en måned før tidspunktet for fratredelse. Fristen regnes fra det tidspunktet arbeidstaker mottok varselet, selv om han ikke har lest det. Varselet skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Varsel anses for gitt når det har kommet fram til mottakeren.

 

I varselet skal arbeidstaker gjøres oppmerksom på at arbeidsforholdet opphører, og datoen for dette.

 

Kravet om varsel gjelder ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som er midlertidig ansatt etter 1. ledd bokstav d.

 

Arbeidsforholdet blir forlenget

Hvis arbeidsgiver ikke varsler eller han varsler for sent, har arbeidstaker rett til å fortsette i stillingen i en måned etter at han mottok varselet. Det gjelder selv om det er avtalt en bestemt sluttdato.