Tema

Ansettelse

Relaterte emner

3 eller 4 års sammenhengende tjeneste

Har arbeidstaker vært knyttet til en virksomhet over lengre tid på midlertidig basis, vil han eller hun på et nærmere angitt tidspunkt ha krav på fast stilling. Arbeidstaker får da samme stillingsvern som fast ansatte. 

Det er ansettelsesforholdet i virksomheten som skal danne utgangspunkt for beregning av tjenestetiden. Påfølgende midlertidige ansettelser skal vurderes samlet. 

Hvor lenge man må ha vært ansatt for å ha krav på fast stilling avhenger av hvilket rettslig grunnlag som ble brukt da den midlertidige arbeidsavtalen ble inngått. Var det arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd bokstav a, bokstav b eller bokstav f?

4-årsregel 
Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt for å utføre arbeid av midlertidig karakter (bokstav a) i mer enn 4 år, har krav på fast stilling. 

3-årsregel
Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt som vikar (bokstav b) eller er ansatt midlertidig på generelt grunnlag (bokstav f) i mer enn 3 år, har krav på fast stilling. 

Kombinasjonstilfeller
Når ulike grunnlag for midlertidig ansettelse kombineres, vil det uansett gjelde en treårsregel

Kravet til sammenheng
At tjenesten skal være sammenhengende betyr at ansettelsesforholdet skal være uavbrutt. Mindre avbrudd mellom to ansettelsesforhold vil kunne tolereres, hvis avbruddet kan begrunnes og en totalvurdering av ansettelsesforholdet tilsier det.

Når ansettelsestiden skal beregnes, skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær, forutsatt at fraværet er rettmessig. 

 
Innholdet i stillingen
Har arbeidstaker krav på fast stilling, må det nærmere innholdet i stillingen vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Har størrelsen på stillingen variert, antas det at det må legges til grunn en gjennomsnittsberegning. 

Verdt å vite

  • Tre- og fireårsregelen gjelder ikke for arbeidstaker som er i praksisarbeid, er deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV eller er midlertidig ansatt innen den organiserte idretten.