Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Medisinske undersøkelser

Alle typer helsekontroller må i utgangspunktet betraktes som inngrep i den enkelte arbeidstakers personlige integritet. Slik kontroll er derfor begrenset til det som er strengt nødvendig ut fra hensynet til virksomhetens behov.
Arbeidsgiver kan bare kreve at det foretas medisinske undersøkelser av arbeidstaker eller arbeidssøker når
  • det følger av lov eller forskrift
  • stillingen innebærer særlig risiko
  • arbeidsgiver mener det er nødvendig for å verne liv eller helse
Oppregningen er uttømmende. Altså kan ikke medisinske undersøkelser kreves i andre situasjoner enn disse og heller ikke ved samtykke.

Med «stillinger som innebærer særlig risiko» menes stillinger der arbeidstakeren ofte er i en arbeidssituasjon hvor konsekvensene av feil er spesielt store, enten for arbeidstakeren selv eller en tredjeperson, eller hvor en feil vil ha store samfunnsmessige konsekvenser, og hvor det derfor må stilles særlige krav til aktsomhet og oppmerksomhet.

Begrepet «liv eller helse» gjelder både i relasjon til arbeidstakeren selv, andre arbeidstakere og tredjeperson. Nødvendighetsvilkåret skal tolkes strengt. Faren må være alvorlig og fremstå som konkret, nærliggende og sannsynlig.