Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging

Det er et generelt forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon, og i arbeidsforhold er det gitt særlige regler om dette diskrimineringsforbudet. Forbudet gjelder både ved ansettelse og mens arbeidsforholdet består. 

Ved ansettelse er forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og foreldrepermisjon aldri tillatt

I en ansettelsesprosess er det forbudt å innhente opplysninger om en søkers graviditet, adopsjon eller planer om å få barn. 

 
Forbudet er kjønnsnøytralt, det vil si at det gjelder både ved spørsmål om arbeidssøker selv eller dennes ektefelle, partner eller samboer er gravid, er i en adopsjonsprosess eller planlegger familie.

Arbeidstaker som mener å ha blitt utsatt for diskriminering på grunn av kjønn, graviditet eller planer om å få barn, kan kreve at arbeidsgiver opplyser om utdanning, praksis og andre konstaterbare kvalifikasjoner hos den som ble ansatt. Opplysningene skal gis skriftlig.
 

Diskrimineringsforbudet retter seg mot arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som har forbud mot å stille spørsmål om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. En jobbsøker har selv adgang til å ta opp slike spørsmål med arbeidsgiver. Det vil si at loven ikke forbyr at slike forhold diskuteres hvis jobbsøkeren selv tar initiativet til samtalen, for eksempel på grunn av behov for tilrettelegging.

For å unngå bevismessige spørsmål i etterkant, bør virksomheten innarbeide gode rutiner for hvordan en slik situasjon kan håndteres. Man kan for eksempel skrive et referat i etterkant som godkjennes av begge parter, slik at man sikrer seg mot en eventuell etterfølgende klage.