Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Ansettelse av barn og ungdom

Som hovedregel kan ikke barn under 15 år eller skolepliktige utføre arbeid som går inn under arbeidsmiljøloven. 

Fra bestemmelsen er det noen unntak:

 
Barn under 15 år, eller som er skolepliktige, kan utføre kulturelt eller lignende arbeid.

Barn som har fylt 13 år kan nyttes til lett arbeid. Lett arbeid er, i henhold til i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-2, arbeid som ikke påvirker barns sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte. Arbeidet må heller ikke gå ut over skolegang, deltakelse i yrkesveiledning eller yrkesrettet opplæring, eller deres mulighet til å få utbytte av undervisningen. 

 
Barn som har fylt 14 år kan utføre arbeid som ledd i barnets skolegang eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndighetene.
 
Kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid kan utføres av barn under 15 år, forutsatt at arbeidet ikke påvirker deres sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte og heller ikke går ut over skolegang, deltakelse i yrkesveiledning eller yrkesrettet opplæring. Arbeidet må heller ikke gå ut over muligheten til å få utbytte av undervisningen. Arbeidsgiver plikter å innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet før barn settes til arbeid som er nevnt i dette avsnittet.
 
Samtykke fra foreldre eller foresatte
Arbeidsgiver skal også sørge for at det innhentes skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før barn som er under 15 år eller er skolepliktige settes til arbeid. Når søknad til Arbeidstilsynet er nødvendig, skal et slikt samtykke legges ved søknaden. 
Vurdere risiko
I alle tilfeller må ikke personer under 18 år utføre arbeid som er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Når personer som er under 18 år skal utføre arbeid, skal den risikoen de utsettes for i arbeidet vurderes.
 

Verdt å vite