Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Overtredelse av diskrimineringsforbudet

Arbeidsgiver har opplysningsplikt overfor en arbeidssøker som mener seg forbigått i ansettelsesprosessen på en diskriminerende måte. 

Annonser som er i strid med diskrimineringsreglene
Er innholdet i annonsen i strid med diskrimineringsreglene, kan Likestillings- og diskrimineringsombudet gi en uttalelse om hvorvidt forholdet er et brudd på diskrimineringsforbudet. Ombudet skal forsøke å få til frivillig retting av annonsen.

Hvis ikke arbeidsgiver frivillig retter annonsen, kan ombudet forelegge saken for Diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på diskrimineringsreglene og gi pålegg om stansing eller retting.

En virksomhet som ikke etterkommer et pålegg fra nemnda kan risikere tvangsmulkt. 

Enhver kan bringe en sak om diskriminering inn for Diskrimineringsnemnda.