Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Før stillingen lyses ut

Det vil alltid være noen vurderinger som ligger til grunn for en beslutning om nyansettelser i virksomheter, slik som kost-/nyttevurdering, om man i stedet for å lyse ut en stilling skal utnytte ressurser man allerede har på en annen måte, og så videre.
 
I forbindelse med en ansettelsesprosess må arbeidsgiver også være oppmerksom på at det kan være arbeidstakere som har fortrinnsrett til ny ansettelse eller deltidsansatte som har fortrinnsrett til utvidet stilling.
 
Arbeidstaker med reduserte arbeidsevner kan også ha rett til å bli innplassert i annen stilling. Stillingen vil da ikke være ledig, men disponeres av arbeidsgiver for å ivareta en plikt han har overfor en arbeidstaker.