Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Fortrinnsrett til ny ansettelse

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-2. Fortrinnsrett kan også følge av tariffavtale.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold får informasjon om at det finnes ledige stillinger i virksomheten. Uttalelser i rettspraksis tyder på at informasjonsplikten går lenger når det gjelder saker om fortrinnsrett enn den generelle informasjonsplikten om ledige stillinger i virksomheten. 
 

Borgarting lagmannsrett, RG 2012-726

«Etter arbeidsmiljøloven § 14-1 skal arbeidsgiver orientere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. For en arbeidstaker som er oppsagt, er det rimelig å forvente at orienteringen går direkte til arbeidstaker, per post, e-post eller telefon.» 

«Arbeidsgiver har således ikke oppfylt sin informasjonsplikt i relasjon til B, ved å annonsere stillingen via de alminnelige offentlige kanaler, hjemmeside mm. De må bære risikoen for at B ikke ble kjent med utlysningen». 

 
Fortrinnsretten griper direkte inn i arbeidsgivers adgang til fritt å kunne velge hvem som skal ansettes i etterkant av oppsigelser som skyldes virksomhetens forhold.