Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Fortrinnsrett til ny ansettelse

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-2. Tilhører arbeidsgiver et konsern, omfatter fortrinnsretten også ny ansettelse i andre virksomheter i konsernet. Fortrinnsrett kan også følge av tariffavtale.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold får informasjon om at det finnes ledige stillinger i virksomheten. Uttalelser i rettspraksis tyder på at informasjonsplikten går lenger når det gjelder saker om fortrinnsrett enn den generelle informasjonsplikten om ledige stillinger i virksomheten. 
 

Borgarting lagmannsrett, RG 2012-726

«Etter arbeidsmiljøloven § 14-1 skal arbeidsgiver orientere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. For en arbeidstaker som er oppsagt, er det rimelig å forvente at orienteringen går direkte til arbeidstaker, per post, e-post eller telefon.» 
 
 «Arbeidsgiver har således ikke oppfylt sin informasjonsplikt i relasjon til B, ved å annonsere stillingen via de alminnelige offentlige kanaler, hjemmeside mm. De må bære risikoen for at B ikke ble kjent med utlysningen». 

 

Fortrinnsretten griper direkte inn i arbeidsgivers adgang til fritt å kunne velge hvem som skal ansettes i etterkant av oppsigelser som skyldes virksomhetens forhold.

Verdt å vite 

  • Fortrinnsrett til ny ansettelse i konsern gjelder med virkning fra 1. januar 2024.
  • Med konsern menes et morforetak og ett eller flere datterforetak. Et foretak er et morforetak dersom det på grunn av avtale eller gjennom eierskap har bestemmende innflytelse over et annet foretak. Definisjon av konsern følger av arbeidsmiljøloven § 8-4.