Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Hvem har fortrinnsrett til ny ansettelse?

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Ved andre former for oppsigelse kommer regelen ikke til anvendelse.

En ansatt som har akseptert redusert stilling for å unngå oppsigelse, vil også ha fortrinnsrett til ny stilling i virksomheten. 

Skyldes oppsigelsen at virksomheten er gått konkurs, kan arbeidstaker også ha fortrinnsrett til ny ansettelse. Slik rett til ny ansettelse vil bare foreligge når virksomheten fortsetter eller gjenopptas og under hensyn til sted, type, omfang og liknende må anses som en fortsettelse av den opprinnelige virksomheten.

Midlertidig ansatte som ikke får fortsatt ansettelse på grunn av virksomhetens forhold kan også ha fortrinnsrett. Fortrinnsretten gjelder ikke vikarer.

En som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag kan ogå ha fortrinnsrett. Skal arbeidstaker kunne hevde fortrinnsrett, må det likevel være klart at arbeidstaker ikke fikk videre ansettelse på grunn av virksomhetens forhold, typisk mangel på arbeid. Ettersom det ikke kreves noen begrunnelse for ikke å videreføre et midlertidig ansettelsesforhold på dette grunnlaget, vil det som regel være vanskelig for arbeidstaker å godtgjøre at avslutningen av arbeidsforholdet skyldes virksomhetens forhold. Er det ikke er tvil om det, og virksomheten for eksempel har erkjent at avslutningen av arbeidsforholdet er forårsaket av arbeidsmangel, vil fortrinnsrett etter omstendighetene kunne oppstå.