Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte

Oppstår det tvist om fortrinnsrett til utvidet stilling for en deltidsansatt, kan både arbeidsgiver og arbeidstaker bringe saken inn til Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.
 
Fristen for å bringe saken inn til Tvisteløsningsnemnda er 4 uker fra avslaget fra arbeidsgiver kom frem til arbeidstaker. 
 
Tvisten kan først bringes inn for domstolene etter at Tvisteløsningsnemnda har tatt en avgjørelse. Fristen for å bringe saken inn for domstolene er 8 uker, og fristen løper fra det tidspunktet nemnda fattet sitt vedtak. 

Ekstravakter
Tvisteløsningsnemnda er ikke gitt myndighet til å behandle tvister om fortrinnsrett til ekstravakter, og slike tvister må derfor løses av domstolene.