Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte

Oppstår det tvist om fortrinnsretten for deltidsansatte, skal tvisten bringes inn for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse.
 
Det er viktig å merke seg at fristen for å bringe tvisten inn for tvisteløsningsnemnda er så kort som 4 uker fra arbeidsgiver avslo søknaden om utvidet stilling.
 
Tvisten kan først bringes inn for domstolene etter at tvisteløsningsnemnda har tatt en avgjørelse. Fristen er 8 uker fra det tidspunktet nemnda fattet sin avgjørelse.