Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

Deltidsansatte har, på nærmere bestemte vilkår, fortrinnsrett til å få utvidet stillingen sin fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny medarbeider i den ledige stillingen. Fortrinnsretten griper direkte inn i arbeidsgivers rett til fritt å kunne velge hvem som skal ansettes.

Fortrinnretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og at bruk av fortrinnsretten ikke fører til vesentlig ulempe for virksomheten. 

Fortrinnsrett til utvidet stilling gjelder utvidelse av den stillingen arbeidstaker er ansatt i og til stillinger som har om lag de samme arbeidsoppgavene som de den deltidsansatte allerede utfører.

Fortrinnsrett til del av stilling
En deltidsansatte arbeidstaker har en lovfestet rett til å kreve fortrinnsrett til del av en stilling.  
Det vil bero på en ulempevurdering hvorvidt fortrinnsretten kan benyttes til å tre inn bare i deler av den utlyste stillingen. Blir arbeidsgiver sittende igjen med en «reststilling» som for eksempel kan være vanskelig å få besatt, eller som er vanskelig å få tilpasset virksomhetens turnusordning, kan dette være en vesentlig ulempe for virksomheten. Vilkåret for fortinnsrett vil dermed ikke være oppfylt. 

Lyse ut stilling

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om alle ledige stillinger i virksomheten. Arbeidsgiver kan, på tross av fortrinnsretten, lyse ut stillingen eksternt. Lyses stillingen ut eksternt, vil en deltidsansatt ha sin fortrinnsrett i behold inntil en eventuell ekstern søknadsfrist er utløpt.  
Arbeidstakers aktivitetsplikt
Ønsker en deltidsansatt arbeidstaker å benytte seg av fortrinnsretten, må han informere arbeidsgiver om det. Den deltidsansatte har med andre ord en aktivitetsplikt når arbeidsgiver har informert om den ledige stillingen.  

Drøftingsplikt
Krever arbeidstaker fortrinnsrett til utvidet stilling, plikter arbeidsgiver å drøfte spørsmålet om fortrinnsrett med vedkommende før beslutning om ansettelse tas, med mindre han eller hun selv ikke ønsker det. ​Slike drøftinger skal gjennomføres så langt det er praktisk mulig. 
 

Verdt å vite

Arbeidstaker har en lovfestet rett til å gjøre fortrinnsretten gjeldende til en del av en stilling. 

Dette i strid med tidligere rettspraksis, blant annet HR-2016-867-A, hvor det ble slått fast at deltidsansatte ikke kan gjøre krav på å tre inn i en del av en utlyst stilling.