Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Deltidsansatte har, på nærmere bestemte vilkår, fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny medarbeider i den ledige stillingen, eller leier inn arbeidskraft. 

Arbeidstaker har også fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, fremfor at arbeidsgiver ansetter arbeidstaker for eksempel som tilkallingsvikar eller leier inn en vikar. Fortrinnsretten utløses ikke dersom arbeidsgiver bruker annen intern arbeidskraft, for eksempel virksomhetens egen «bemanningsavdeling» eller lignende.

Fortrinnsrett til ekstravakter gjelder i utgangspunktet hele virksomheten, men arbeidsgiver kan begrense virkeområdet til mindre enheter etter å ha drøftet eller avtalt det med tillitsvalgte. 

Fortrinnretten til utvidet stilling og ekstravakter er for det første betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen. Det er lagt til grunn at fortrinnsretten gjelder stillinger som har om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede utfører.

Bruk av fortrinnsretten må heller ikke føre til vesentlig ulempe for virksomheten.

Fortrinnsrett til del av stilling

Fortrinnsretten til utvidet stilling kan også gjelde deler av stillingen.

Om fortrinnsretten kan benyttes til å tre inn i en del av den ledige stillingen, vil bero på en ulempevurdering. Blir for eksempel arbeidsgiver sittende igjen med en «reststilling» som kan være vanskelig å få besatt, eller som er vanskelig å få tilpasset virksomhetens turnusordning, kan dette være en vesentlig ulempe for virksomheten. Vilkåret for fortrinnsrett vil dermed ikke være oppfylt. 

Lyse ut stilling

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Arbeidsgiver kan, på tross av fortrinnsretten, lyse ut stillingen eksternt. Lyses stillingen ut eksternt, vil en deltidsansatt ha sin fortrinnsrett i behold inntil en eventuell ekstern søknadsfrist er utløpt. 
 
Arbeidstakers aktivitetsplikt
Ønsker en deltidsansatt arbeidstaker å benytte seg av fortrinnsretten, må han informere arbeidsgiver om det. Den deltidsansatte har med andre ord en aktivitetsplikt når arbeidsgiver har informert om den ledige stillingen. 

Drøftingsplikt
Krever arbeidstaker fortrinnsrett til utvidet stilling, plikter arbeidsgiver å drøfte spørsmålet om fortrinnsrett med vedkommende før beslutning om ansettelse tas, med mindre han eller hun selv ikke ønsker det. Slike drøftinger skal gjennomføres så langt det er praktisk mulig.